Logo
Wydrukuj tę stronę

Brzozów, ul. Harcerska w nowej odsłonie

fot. brzozowiana.pl fot. brzozowiana.pl

      Zakończono przebudowę ul. Harcerskiej. Głównym celem tej inwestycji była poprawa warunków komunikacyjnych i odwodnienia oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej, która jest ważnym ogniwem sieci komunikacyjnej miasta.  Ciąg drogowy jest dość intensywnie wykorzystywany przez ruch pieszych, zwłaszcza młodzież do szkoły podstawowej a także samochody osobowe. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej jak również wielorodzinnej.

     W ramach zadania z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m; utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej o szerokości 0,5 m; budowę chodników wraz z bariero-poręczami, umocnienie skarpy wzdłuż drogi. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania przewidziano również rewitalizację obszaru przyległego do ul. Harcerskiej poprzez utwardzenie placu wraz z modernizacją studni oraz wykonaniem elementów małej architektury takich jak: stoliki ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do szachów itp.

Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną. Zakres inwestycji obejmował wykonanie: usunięcie części drzew i zakrzaczenia, wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi, przebudowa części przelotowej istniejącego kanału odwodnienia, wymiana i uzupełnienie wpustów ulicznych; Wykonaniu chodników dla pieszych o łącznej dł. ok. 173 m. Wykonanie placu utwardzonego  wraz z wyposażeniem elementów małej architektury takich jak

Stojaki na rowery

Ławki parkowe

Kosze betonowe

Stoliki do gry w szachy wraz ze stołkami.

Stoliki terenowe

Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową  na dł. ok. 435 m i szer. jezdni od 3,5-6,0 m

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ( oznakowania pionowego oraz poziomego a także barier ochronnych). Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi na ul. Staszica o dł. ok. 75 m. Montażu oświetlenia ulicznego,

Częściowe umocnienie skarp elementami betonowymi ażurowymi na podsypce, Uzupełnienie poboczy, Oczyszczenie i uporządkowanie terenu. Poszerzenie zjazdu z ul. Tysiąclecia na ul. Harcerską ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poszerzenie zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Staszica ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. Wzmocniono podbudowę pod nawierzchnię asfaltowa na ul. Staszica.

 Ogółem wartość prac wyniosła 2 300 000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów zadania stanowi udział własny budżetu Gminy Brzozów.

  Adam Florek

Ostatnio zmienianysobota, 23 kwiecień 2022 21:37

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.