Menu
Dzisiaj jest: 27 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

40 lcie

"Wytańcz nudę z domu" konkurs BDK

"Wytańcz nudę z domu" konkurs BDK

REGULAMIN KONKURSU #WYTAŃCZ NUDĘ Z DOMU

Według obowiązujących zaleceń wciąż warto pozostać w domach. Nie znaczy to jednak, że musi to być czas pełen nudy. Brzozowski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu w domu.

Zatem bądź kreatywny i „Wytańcz nudę z domu” interaktywnie i konkursowo. To takie proste! Wystarczy wybrać piosenkę, ułożyć do niej krótką choreografię, nakręcić filmik i wysłać na podany poniżej adres internetowy. Konkurs rusza już 10 maja 2020 r.  i potrwa do Dni Dziecka - 1 czerwca 2020 r. W tym dniu zostaną ogłoszone wyniki i opublikowane nagrodzone filmy.

ZAKRES

 1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w Konkursie pn. „Wytańcz nudę z domu”.
 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 10 maja 2020 roku i zakończy się 01 czerwca 2020 r.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad Konkursu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Brzozowski Dom Kultury z siedzibą w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3,36-200 Brzozów.
 2. Głównym celem konkursu jest zachęcenie do tanecznych aktywności ruchowych i zaangażowanie do udziału w aktywnym spędzaniu wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 3. Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.bdk.net.pl oraz na fanpage’u BDK https://www.facebook.com/Brzozowski-DomKultury-165390726929511/

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób bez względu na wiek z terenu województwa podkarpackiego.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem dokonania zgłoszenia konkursowego przez ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 4. nagrać własny występ taneczny do wybranego przez siebie utworu (czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 5 minut),
 5. przesłać do Brzozowskiego Domu Kultury wiadomość prywatną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zawierającą: dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) wraz z nagranym filmem konkursowym. Duże pliki video można przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer
 6. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego przez niego materiału, także bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych związanych z działalnością artystyczną Brzozowskiego Domu Kultury, w tym na jego powielanie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych przez czas nieograniczony oraz posiada prawo do wykorzystania wizerunku osoby znajdującej się na nagraniu.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich wystąpień natury politycznej. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami Uczestnicy.
 8. Uczestnik Konkursu umieszczając nagrany występ oświadcza, że zaznajomił się z treścią regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego materiału i posiada do niego prawa autorskie, a także, że jego publikacja nie narusza praw osób trzecich.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Termin przesyłania nagrań upływa 30 maja 2020 roku.
 2. Wyboru najciekawszych występów tanecznych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, informując o tym uczestników do dnia 1 czerwca na stronie internetowej Brzozowskiego Domu Kultury.
 3. Spośród zgłoszonych przez Uczestników występów tanecznych wyłonieni zostaną laureaci i wyróżnieni z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z regulaminem.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Brzozowski Dom Kultury, ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów.
 2. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu, w tym również na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.
 3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator

Proszę o zaznaczenie w poniższej tabeli TAK lub NIE /można usunąć niepotrzebne w Microsoft Word/ a następnie o wysłanie zeskanowanej całej strony KLAUZULA INFORMACYJNA na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.

Za osoby poniżej 16-go roku życia podpis składa rodzic

.................................................................. .....................................................

 Miejscowość, dnia Podpis czytelny

Ostatnio zmienianypiątek, 15 maj 2020 00:46
Więcej w tej kategorii: « Bajka nagrywajka "Domowe śpiewanie" »
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne