Logo
Wydrukuj tę stronę

Stypendia dla zdolnych uczniów ZSzZ w Dynowie

Stypendia dla zdolnych uczniów ZSzZ w Dynowie

     W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 17 listopada 2020r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 222/2230/20  zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 14 uczniów znalazło się w gronie 431 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

 • Kamil Czenczek (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pani Anna Fara.
 • Mateusz Gergont (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pani Renata Mazur.
 • Julia Gierula (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Agnieszka Smaroń.
 • Jakub Grab (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Ryszard Dymczak.
 • Wioletta Grządziel (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Renata Łybacka.
 • Krzysztof Krzywiński (2TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych opiekun Pan Krystian Serwatka.
 • Jakub Leja (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Honorata Mikoś.
 • Wojciech Piątek (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Barbara Ślemp.
 • Przemysław Potoczny (2TIb) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Wojciech Hamerla.
 • Aleksandra Socha (3THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Maria Szmul.
 • Anna Szteliga (3THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Katarzyna Marcinek.
 • Marek Stanisławczyk (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk - opiekun Pan Sławomir Litwin.
 • Patryk Trzyna (2THLa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamucka.
 • Przemysław Trzyna (3a) z 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan.

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe. 

Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

 1. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,8 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z
 5. roku 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stopnia),
 6. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

Kryteria dodatkowe:

 1. osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe,
 2. osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Należy podkreślić, że w technikum uczniowie w ciągu jednego roku szkolnego mają ponad 20 różnych przedmiotów, a w szkole branżowej I stopnia ponad 16, bo są to zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe. Tym bardziej należy szczególnie docenić wszystkich stypendystów.

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką  są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne na realizację zadań zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju edukacyjnego.

                                                                                   Dyrektor ZSzZ w Dynowie Halina Cygan

 

Ostatnio zmienianyśroda, 25 listopad 2020 14:32

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.