Logo
Wydrukuj tę stronę

I Gimnazjalny Rajd Rowerowy.

fot. arch. UG Haczów fot. arch. UG Haczów

REGULAMIN

I GIMNAZJALNEGO RAJDU ROWEROWEGO W HACZOWIE

I. Cel rajdu:

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie koleżeńskim oraz zdrowego trybu życia.

2. Integracja uczniów Gimnazjum poprzez rekreację.

3. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród młodzieży.

II. Organizator pikniku:

Nauczyciele wych. fiz. Gimnazjum w Haczowie.

III. Termin pikniku: 25 września 2015r.

IV. Organizacja rajdu:

Zbiórka wszystkich uczestników w remizie strażackiej w Haczowie o godz. 9.00

Program rajdu:

1. Spotkanie z policjantem, który omówi zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

2. Start – sprzed budynku OSP w Haczowie.

3. Przejazd uczestników wyznaczoną trasą: Sicina,- Wróblik Szl.- Milcza, - Bzianka -Besko- do szkoły Bzianka - Haczów szkoła.

4. Pieczona kiełbaska z grilla gry i zabawy przy OSP.

5. Zakończenie rajdu – około godz. 14.00.

Program rajdu może ulec zmianie.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

3. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w rajdzie rowerowym.

4. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.

5. Kaski nie obowiązują.

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu rowerowego zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu i poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego oraz uczestnictwo w nim uczniów, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu rowerowego. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem, więc rywalizacja jest zabroniona.

3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami .

4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 10 do 15.

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

7. Każdy uczestnik rajdu rowerowego zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość oraz hamowanie.

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.

12. Uczestnicy biorą udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność.

13.Każda kolumna może mieć jednakowe koszulki (szkolne).

VII. Na trasie zabrania się:

1. Zaśmiecać trasy rajdu rowerowego oraz miejsc przyległych.

2. Niszczenia przyrody.

3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.

4. Głośnego zachowywania się.

5. Zbaczania z trasy rajdu rowerowego bez zgody organizatora.

VIII. Odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator rajdu rowerowego nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu rowerowego, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu rowerowego i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy przez uczestników.

5. Organizator przewiduje atrakcje:

- pieczone kiełbaski,

- gry i zabawy dla uczniów.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie rowerowym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu pikniku, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Ostatnio zmienianyczwartek, 17 wrzesień 2015 19:08

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.