Logo
Wydrukuj tę stronę

Remonty dróg gminnych i lokalnych w 2011 r.

   W 2011 r. wykonane zostały remonty dróg gminnych i lokalnych polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltowej. W czerwcu wykonano przebudowę drogi gminnej Nr dgr 6686/1 w km 0+000 – 1+560 w miejscowości Izdebki, etap II. Została położona nawierzchnia asfaltowa na długości 943 mb. Wartość remontu wyniosła 202 602,01 zł. W sierpniu wykonano remonty dróg Nr 9276 w Wesołej; Nr 1909, 4293, 4215 w Hłudnie i Nr 4258 w Hłudnie (694 mb). Wartość remontów wyniosła 307 397,23 zł, z czego 237 112,00 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
W październiku zostały wyremontowane drogi Nr 9232 w Izdebkach i Nr 3573, Nr 3589 w Hłudnie (łącznie w obu miejscowościach 511 mb), oraz drogi Nr 9039 (102 mb) i Nr 8951 (330mb) w Izdebkach. Łączna wartość robót wyniosła 339 746,67 zł, z czego ze środków powodziowych 238 162 zł. W listopadzie dokonano remontu dróg Nr 3015/2 w Nozdrzcu i 1697, 1806 w Warze (545 mb) oraz drogi Nr 5225 w Rudawcu (325 m) na kwotę 213 475,92 zł, z czego kwota 151 287,00 zł jest środkami pochodzącymi z dotacji. Nawierzchnię klińcową o długości 518 mb ułożono przy remoncie drogi Nr 2653 w Nozdrzcu i Nr 8525, 8456 w Izdebkach na wartość 79 935,14 zł.
aDofinansowanie w kwocie 75 991,00 zł pochodziło z budżetu województwa w ramach środków z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Ponadto dokonano bieżących napraw ubytków w nawierzchniach dróg masą asfaltową i pospółką. (www.nozdrzec.pl)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.