Logo
Wydrukuj tę stronę

Absolutorium przyznano jednogłośnie

fot. arch. BGP fot. arch. BGP

Radni Rady Powiatu w Brzozowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2014. Głosowanie w tej sprawie było najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca br. Wcześniej radni bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu brzozowskiego za ubiegły rok i wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący Mieczysław Barć, jak również opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytał Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej stanu dróg powiatowych przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie Grzegorza Krynickiego, a następnie podjęli uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2015 r., przystąpienia do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (I)”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu brzozowskiego za 2014 rok (skrót)

Dochody budżetu powiatu brzozowskiego w roku 2014 wykonane zostały w kwocie 59 milionów 286 tysięcy 223 złote, co stanowi 99,2 procent planowanej kwoty dochodów. Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje – 49 % prawie 29 mln zł oraz dotacje 33% - prawie 20 mln zł. Udział dochodów własnych stanowi 18 %, co daje kwotę ponad 11 mln zł. Wydatki priorytetowe to wydatki na dziedziny bezpośrednio wpływające na jakość życia mieszkańców. Zaliczyć do nich należy komunikację, ochronę zdrowia, oświatę, bezpieczeństwo, opiekę społeczną. Z kwoty wykonanych wydatków ponad 58 mln zł ponad 8 mln zł stanowią wydatki majątkowe. Ponad 2 mln zł wydatkowano na scalanie gruntów w miejscowości Hłudno. Zadanie to zostało w całości sfinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego. Inwestycja ta realizowana jest od 2013 r. i zakończy się w roku bieżącym. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 7 mln zł.

Ogółem, w roku 2014 w ramach środków finansowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji powiat brzozowski pozyskał dotację z budżetu państwa na kwotę  877 tys. 128 zł. W ramach tej dotacji oraz 5 procent udziału własnego, przebudowano drogę powiatową Izdebki – Obarzym o długości 1500 mb i odbudowano most w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Humniska. Wartość tej inwestycji to 775 tys. 274 zł.

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano kwotę 560 tys. 474 zł i przeznaczono ją - wraz z udziałem własnym 50 % - na przebudowę 3 600 mb drogi powiatowej Brzozów – Wara w miejscowości Przysietnica. Wartość tej inwestycji to kwota 1 mln 74 tys. 577 zł.

W minionym roku wybudowano również 11 odcinków chodników o łącznej długości 3 kilometrów 848 metrów za sumę ponad 2 mln 94 tys. 433 zł. Udział finansowy gmin powiatu brzozowskiego w tym przedsięwzięciu zamknął się kwotą ponad 1 mln 211 tys. zł.

Wszystkie wydatki związane z inwestycjami drogowymi i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych to ponad 4 mln 222 tys. zł.

Większość dużych inwestycji oświatowych miała miejsce w latach ubiegłych, dlatego też w minionym roku w szkołach wykonano tylko bieżące remonty oraz zakupy sprzętu i pomocy naukowych. Ponadto ponad 200 tys. zł wydatkowano na stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Również w ramach Programu Podkarpacie Stawia na Zawodowców uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych skorzystali z licznych szkoleń i kursów zawodowych, a szkoły te doposażyły się w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. W 2014 r. na realizacje tego programu wydatkowano kwotę 455 tys. 277 zł.

W brzozowski szpital zainwestowano w roku 2014 ok. 5 mln zł.  Z budżetu powiatu przekazano 455 tys. zł dotacji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Na uwagę zasługuje sprzęt medyczny, aparatura i urządzenia, które  regularnie są wymieniane i uzupełniane nowymi zakupami. W 2014 r. zakończono budowę nowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nowy obiekt poszerza sieć podkarpackich lądowisk. W minionym roku inwestycja ta pochłonęła 123 tys. zł, a całościowy koszt lądowiska zamknął się kwotą niecałe pół mln zł.

Ponadto w 2014 r. prawie 4 mln zł zainwestowano w rozbudowę pawilonu szpitalnego dla onkologii przeszczepowej. Podkreślić należy, że na sytuację szpitala duży wpływ mają zaległe płatności za nadwykonania z Narodowego Funduszu Zdrowia, które za lata 2013 i 2014 wynoszą niemalże 5,5 mln zł.

(materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianyśroda, 01 lipiec 2015 17:24

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.