Logo
Wydrukuj tę stronę

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

Regulamin

Powiatowego Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący                                       Rodzicielstwo Zastępcze

 

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:

–   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie

Patronat Honorowy:

–   Starosta Brzozowski

 

2.   UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu brzozowskiego wg następujących grup wiekowych:

–   I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

–   II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,

–   III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

3.   CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

–   propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

–   rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych

–   pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzozowskiego na temat rodzicielstwa zastępczego

–   kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin

 

4.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

–   Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3 maja 51, 36-200 Brzozów, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

–   Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 639 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

5.   FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

– Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A4, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe.

– Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

– Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

– Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

- imię i nazwisko autora,

- adres zamieszkania,

- grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa

- kontakt telefoniczny do opiekuna – (rodzica, nauczyciela lub instruktora).

– Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową - prace zbiorowe nie będą oceniane.

– Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.   OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),

- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),

- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),

- estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

7.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

–   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2013 r.

–   O wynikach konkursu i terminie wręczania nagród opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 17.05.2013 r.

–   W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna i dwie nagrody dodatkowe.

 

8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

–   Regulamin Konkursu zostanie przesłany do wszystkich szkół z terenu powiatu brzozowskiego.

–   Wraz z Regulaminem do szkół zostaną przekazane podstawowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

–   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

–   Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl

 

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.