Logo
Wydrukuj tę stronę

Górny staw w Bliznem dostępny dla wędkujacych.

Górny staw w Bliznem dostępny dla wędkujacych.

    Informujemy czytających, że Urząd Gminy w Jasienicy zamieścił regulamin korzystania ze stawu górnego w Bliznem, będącego w ich administracji. Warto zapoznać się z warunkami, jeśli ktoś chciałby wędkować na tym akwenie wodnym.  

Staw Górny zbiornika retencyjnego „Blizne” o pow. 4,42 ha , pow. lustra wody 2,80 ha

Zarządca: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Administrator: Gmina Jasienica Rosielna

REGULAMIN korzystania ze zbiornika retencyjnego

„Blizne” Staw Górny dla celów wędkarskich.

1.   Łowisko czynne w każdy dzień tygodnia w godzinach od 5:00 do zachodu słońca.

2. Opłata za miesięczny okres wędkowania wynosi 15 zł + 23% podatek VAT od wędkującego.

3. Opłata za 70 dniowy okres wędkowania wynosi 30 zł + 23% podatek VAT od wędkującego.

4. Opłata za 110 dniowy okres wędkowania wynosi 45 zł + 23% podatek VAT od wędkującego.

5. Uczniowie za miesięczny okres wędkowania wnoszą opłatę 7 zł + 23% podatek VAT od wędkującego, opłata jest ważna z legitymacją szkolną..

6. Opłatę za wędkowanie uiszcza się w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna przed rozpoczęciem wędkowania, lub na rachunek bankowy nr konta 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002 PBS Sanok oddział Jasienica Rosielna.

7. Z opłaty zwolnione są osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu.

8. W ramach w/w opłaty złowić i zabrać można: 3 karpie + 1 szt. dodatkowo innego gatunku ryb dziennie.

9. Łowienie karasia, okonia, - bez ograniczeń.

10. Ilość wędzisk - zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym.

11. Połów drapieżników (sum, szczupak) tylko na przynęty naturalne i żywca.

12. Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania.

13. Za zaśmiecanie łowiska, próby kradzieży i akty wandalizmu winni będą pozbawieni możliwości ponownego wstępu.

14. Podczas przebywania na terenie stawu należy stosować się do Regulaminu.

15. Kontroli przestrzegania w/w regulaminu może dokonywać uprawniona osoba.

Zabrania się:

1. Wjeżdżania pojazdami na stanowiska do łowienia ryb (groble stawu).

2. Wędkowaniu pod lodem.

3. Wędkowania z łódki, pontonu.

4. Przekazywania złowionych ryb innym osobom znajdującym się na łowisku.

5. Patroszenia ryb na terenie stawu.

6. Palenia ognisk na grobli.

Podstawa prawna:

- Zarządzenie Wójta gminy Jasienica Rosielna Nr 11/2011 z dnia 19.05.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze zbiornika retencyjnego „Blizne” – Staw Górny dla celów wędkarskich.

- Uchwała Nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz.U. Nr 66 z 1999r. poz,750 z póżn. zm)

http://www.jasienicarosielna.pl/)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.