Menu
Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2021    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz
NAJNOWSZE:

logo321

Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Brzozowskie Stowarzyszenie Ludzi Twórczych. Łączy nas pasja

    Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie działa prężnie już od 11 lat. Może pochwalić się dużym dorobkiem społecznym i kulturalnym. Skupia artystów, twórców ludowych głównie z powiatu brzozowskiego, jak również z okolicznych miejscowości. 24 listopada br. odbyło się spotkanie promujące publikację pt. „Promocja kultury poprzez twórczość ludową w Regionie Brzozowskim część IV”, współfinansowaną ze środków Gminy Brzozów. Przy tej okazji Stowarzyszenie świętowało jubileusz 10-lecia istnienia, który przypadał w tamtym roku, ale jego obchody ze względu na pandemię zostały  odroczone.

     Nasze Stowarzyszenie posiada otwartość do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo łączy nas pasja. Jesteśmy organizacją, która umie patrzeć na siebie całościowo. Nie zatrzymuje się wyłącznie na ideach, tylko wiarygodnie pracuje na swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Zawsze pamięta, jaki jest jej główny cel działania. A celem tym jest rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury polskiej.  Realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego poprzez realizację zadań jakimi są edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących. Nasza organizacja zajmuje się również gromadzeniem i wymianą informacji o zjawiskach kulturowych, a także pozyskiwaniem środków na promocję twórczości ludowej i działalność statutową oraz organizowaniem imprez kulturalnych– podkreśliła Małgorzata Chmiel, Prezes SLT w Brzozowie.

Dużą zaletą organizacji jest też umiejętność budowania relacji lokalnych. Na początku do Stowarzyszenia należało 15 osób, obecnie zrzesza ponad 50 członków, ale w ciągu całego dziesięciolecia liczyło znacznie więcej artystów. Optymizmem napawa fakt, że dołączają coraz to młodsze osoby, które posiadają wiele talentów i pasji, a także wykazują się ciekawymi pomysłami. Artyści należący do SLT tworzą różnymi technikami, wykonują m.in. rękodzieła, hafty, biżuterie, jak również są autorami wierszy, czy też poezji. Ich sylwetki oraz dorobek artystyczny został zaprezentowany w najnowszej publikacji oraz w trzech wcześniejszych. Potrafimy uruchomić mechanizmy wzajemnej pomocy, które powodują, że całkowity rezultat  działań jest czasem dużo większy niż pierwotnie planowany. Umiemy obudzić i wykorzystać potencjał ludzkiej chęci pomocy innym dzięki swojej kreatywności, autentyczności oraz gromadzonemu w społeczeństwie kapitałowi zaufania – dodała M. Chmiel.

Członkowie SLT często prezentują swoje prace rękodzielnicze na pokazach, wystawach w różnych zakątkach Polski, gdzie promują region brzozowski, a także nawiązują nowe kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie w tych działaniach i wyjazdach wspierają lokalne samorządy. W bieżącym roku dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu brzozowskiego artyści mogli uczestniczyć w dwudniowej wizycie studyjnej w Puławach i Kazimierzu Dolnym. SLT jest wdzięczne za okazywaną pomoc i dobrą współpracę z brzozowskimi instytucjami. Na spotkaniu jubileuszowym artyści podziękowali gościom wręczając własnoręcznie wykonane upominki.

Spotkanie okolicznościowe połączone z jubileuszem 10-lecia było czasem do wspomnień, refleksji i wzruszeń. Najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w upowszechnianie, rozwój kultury, tradycji i sztuki przekazał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd Dumą napawa fakt, że utalentowani mieszkańcy powiatu brzozowskiego tak aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, a biorąc udział w licznych spotkaniach o charakterze ogólnopolskim, stanowią niewątpliwą promocję naszego regionu. Mając to na uwadze serdecznie dziękuję, a wszystkim członkom Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie życzę kolejnych jubileuszy. W realizacji pięknej pasji niech nie zabraknie Wam zdrowia oraz pomyślności, a praca społeczna niech dostarcza wiele satysfakcji – podkreślił Starosta.

Z okazji okrągłego jubileuszu życzenia dla świętujących złożył również  Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Pogratulował oraz wyraził wyrazy uznania dla wszystkich członków, którzy na przestrzeni dziesięciolecia wkładali swój wysiłek i trud w działalność Stowarzyszenia ukierunkowaną w szczególności na kwestie rozwijania i pomnażania dorobku polskiej kultury narodowej. Podziękował także za integrację lokalnej społeczności oraz promocję Gminy Brzozów podczas różnych wyjazdów.

Życzę członkom i sympatykom Stowarzyszenia dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu codziennym, a także spełnienia wszelkich podejmowanych planów i zamierzeń –  dodał Burmistrz. Zwieńczeniem uroczystości był tort jubileuszowy, wykonany na wzór loga Stowarzyszenia, a także odśpiewanie sto lat przez uczestników spotkania. W obchodach wzięli udział zaproszeni goście: Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, Adam Jajko – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie i Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu. (SLT Brzozów)

Brzozów. Euro-San i III Podkarpacki Naturalny Wypas

      Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa kolejny raz uczestniczy w realizacji zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku. Jest to „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” w skrócie zwanym „Podkarpackim Naturalny Wypas III”, którego budżet w 2021 roku wynosił 3 148 300 zł. Środki te trafiły do hodowców przez 7 stowarzyszeń, którym Urząd Marszałkowski powierzył wykonanie tego zadania. Bioróżnorodność i ograniczenia ekspansji roślin niepożądanych (barszczu Sosnowskiego) to główne cele programu. Realizacji zadania następuje poprzez zachęcenie rolników do ekstensywnego prowadzenia hodowli zwierząt, opartego o ich wypas na pastwiskach położonych na terenach cennych przyrodniczo oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych. W ramach tego zadanie Stowarzyszenie Euro-San w roku bieżącym współpracuje z ponad 170 hodowcami zwierząt gospodarskich z 11 powiatów i 33 gmin województwa Podkarpackiego. Wypas zwierząt prowadzony był na pastwiskach o łącznej powierzchni 2650 hektarów, w tym 2220 hektarów położonych jest na terenach objętych ochroną przyrody. Łączna liczba zwierząt zgłoszona do tego programu przez stowarzyszenie Euro-San wyniosła 2553 zwierząt w tym, 1366 sztuk bydła, 131 koni, 181 owiec, 374 kóz oraz 501 jeleniowatych (danieli i jeleni szlachetnych).

Osobną część programu Podkarpaci Naturalny Wypas III stanowią działań edukacyjno-szkoleniowych. Stowarzyszenie Euro-San przeprowadziło szereg ciekawych inicjatyw szkoleniowych. Szkolenia z zakresu bioróżnorodności i roślin inwazyjnych odbyły się w Centrum Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Oprócz zajęć edukacyjnych uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę stałą MPN. Kolejna inicjatywa szkoleniowa skierowana była do pszczelarzy. Wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa produkcji pszczelarskiej PHU BARĆ w Biszczy, gdzie oprócz wiedzy fachowej pszczelarze mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem pszczelarskim. Ważnym elementem cyklu edukacyjnego były szkolenia skierowane do dzieci. W gminie Dydnia w bibliotece w Grabówce i Końskim dzieci uczestniczyły w wykładach poświęconych hodowli pszczół i ich roli w środowisku. Niestety z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie udało się zrealizować części zaplanowanych szkoleń. Wizyta w Instytucie Ogrodnictwa i Pszczelarstwa w Puławach oraz w Instytucie Hodowlanym w Chorzelowie nie doszły do skutku.

Wszystkie wymienione wyżej działania podjęte przez Stowarzyszenie Euro-San w ramach programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” mają na celu podtrzymać przyrodnicze, środowiskowe, kulturowe i tradycyjne aspekty Podkarpacia stanowiące o jego wyjątkowości. BS  Stowarzyszenie Euro San

Dydnia. Sesja Rady Gminy z udziałem posła, marszałka i starosty

    Na posiedzeniu Rady Gminy Dydnia, które odbyło się 22 listopada 2021 r. mieliśmy zaszczyt gościć Panów: Posła RP Adama Śnieżka, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha oraz Starostę Brzozowskiego Zdzisława Szmyda. Zaproszeni goście mówili o planach i perspektywach Gminy Dydnia, a także odnieśli się do zrealizowanych w ostatnich latach zadań i inwestycji gminy. Pan Poseł zaprezentował dane dotyczące pozyskanych przez gminę dotacji rządowych, Pan Wicemarszałek opowiedział przede wszystkim o inwestycjach realizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 835, natomiast Pan Starosta omówił sytuację związaną z budową mostu na Sanie. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul złożyli podziękowania zaproszonym gościom za wsparcie i wszelką okazywaną Gminie Dydnia pomoc.

     W listopadzie minęło trzy lata od wyboru i zaprzysiężenia nowych władz oraz Rady Gminy Dydnia. W związku z tym wójt Alicja Pocałuń dokonała podsumowania najważniejszych inwestycji i programów, które udało się zrealizować w tym czasie. Omówiła również potencjał rozwojowy gminy, plany na przyszłość, a także inwestycje strategiczne, które będą miały duży wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu. Kontynuując wypowiedź Pani wójt, poseł Adam Śnieżek przypomniał o ostatnich dotacjach pozyskanych z funduszy rządowych.

„Nawiązując do tego, co przed chwilą omówiła Pani wójt, o tej dużej ilości różnych inwestycji i pozyskanych funduszy, chciałbym przypomnieć to, co w tej kadencji Gmina Dydnia pozyskała z Funduszu Inwestycji Lokalnych w trzech transzach. Gmina Dydnia pozyskała razem z funduszem dla gmin górskich 6 577 000 zł, z pierwszego naboru funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu wasza gmina uzyskała dwie dotacje, na sieć sanitarno-wodociągową 4 940 000 zł i na infrastrukturę drogową 4 750 000 zł, wsparcie z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 4 236 000 zł. Razem to daje sumę dwadzieścia i pół miliona złotych. Oczywiście oprócz tego są też środki pozyskane przez gminę, o których Pani wójt mówiła, z Funduszu Dróg Samorządowych, z resortowych różnych programów, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…) Jak się podsumowuje te kwoty, te dotacje, to ja myślę, że nie było w ciągu trzydziestu lat istnienia Gminy Dydnia takiego okresu o tak skumulowanych środkach na rozwój miejscowości gminy.” 

Poseł Śnieżek podsumowując powiedział, że w skali powiatu brzozowskiego Gmina Dydnia jest na pierwszym miejscu pod względem sumy pozyskanych środków. Dodał również, że jest to efekt dobrze przygotowanych wniosków, które były podstawą uzyskania tak dużych kwot. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch w swoim wystąpieniu odniósł się do inwestycji realizowanych przez województwo na terenie gminy Dydnia, czyli przede wszystkim przebudowy drogi nr 835 oraz budowy chodników przy tej właśnie drodze. ”To za co chciałem Państwu szczególnie podziękować, i prosiłem też Panią wójt, że jeśli będzie taka okazja to chętnie przyjadę do Państwa na posiedzenie rady gminy, żeby podziękować za złożenie projektu chodnikowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskaliście Państwo ponad 2 miliony złotych i zdecydowana większość z tego pójdzie na chodniki przy drogach wojewódzkich. I załatwicie Państwo sprawę bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich niejako jednym projektem, jednym pomysłem, jednymi środkami. My też dokładamy do tego większe środki niż normalnie by wynikało, bo też chcemy docenić takie dobre wyjście naprzeciw województwu. A dlaczego szczególne podziękowania – bo byliście Państwo i pani wójt jedynymi, którzy wpadli na taki świetny pomysł, pozyskania rządowych środków na realizację tych chodników. Gdybyśmy to chcieli realizować w sposób tradycyjny, to chcę Państwu powiedzieć, pierwsza rzecz – realizowany jest jeden chodnik w jednej gminie, bo na tyle mamy niestety środków. I kwoty, które tutaj są pozyskiwane to około 170 tysięcy po każdej ze stron. A tutaj są dużo większe środki przez co ten program można będzie zrealizować dużo, dużo szybciej. I nie ukrywam, proszę Państwa, że podaję Gminę Dydnia jako przykład dobrej współpracy i też rozwiązania tego typu programów chodnikowych innym wójtom, innym samorządom.”

Wicemarszałek odniósł się tutaj do projektu chodnikowego, w ramach którego do końca 2022 roku Gmina Dydnia wybuduje chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej w Niebocku, Jabłonce, Dydni, Krzemiennej, a także przy drodze powiatowej w Krzywem. Ponadto wybudowane zostaną trzy mosty na drogach gminnych w Krzemiennej, Końskiem i Witryłowie oraz przebudowane drogi gminne. Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd opowiedział natomiast o sytuacji związanej z budową mostu na Sanie w Gminie Dydnia oraz o trudnościach proceduralnych z jakimi musiał zmierzyć się Powiat Brzozowski dążąc do urzeczywistnienia tej inwestycji. „Ja chciałem zabrać głos dzisiaj na różne tematy ale zacznę od mostu, żebyśmy wszyscy mieli świadomość co się w tym temacie dzieje. (…) W planach był most zaprojektowany na rzece San w miejscowości Krzemienna, obok promu. Kiedy trzeba było uzyskać zgodę rady, nie było to takie łatwe. Dlatego, że większa część rady początkowo była przeciwna temu, na zasadzie – czy damy radę. Bo mimo, że 80% dofinansowania z Budżetu Państwa, ale 20% trzeba dać. I wtedy pierwsza wersja upadła. Natomiast myśmy nie dali za wygraną. Jako zarząd postanowiliśmy procedować dalej, a do tego procedowania zaprosiliśmy przedstawicieli wojewody i osobę, która za to odpowiada w województwie, czyli dyrektor (wydziału infrastruktury – przyp.red.), Pan Sopel. I znamienny moment kiedy pan wicewojewoda i pan dyrektor są u nas na sesji, pan dyrektor mówi tak, zwracając się do rady: proszę państwa, na ten most czekali ludzie 2000 lat. A Wy? Macie teraz możliwość, zastanawiacie się jeszcze? I z tym pytaniem zostawił nas samych. Wydaje mi się że był to moment decydujący, wtedy radni już nie mieli wątpliwości, zaakceptowali.

Pierwsza wersja Krzemienna. Zleciliśmy wykonanie oceny projektu. Ocena wyszła na tyle fatalna, że koszt, według pierwszego biegłego był szacowany na około 100 milionów. Wprawdzie 80% dofinansowania, ale 20% czyli 20 milionów, prawda? Na nasze i wasze możliwości, nie do wytrzymania. W związku z tym poprosiliśmy jeszcze ekspertów o to, aby próbowali znaleźć w okolicy i ulokować ten most tak, aby ten koszt był odpowiednio mniejszy i możliwy do zrealizowania. I okazało się, że znalazło się takie miejsce. Były trzy warianty rozpatrywane, ale to które ostatecznie zwyciężyło, to jest właśnie Niewistka. To jest to miejsce, które w tej chwili jest procedowane.(…)  Następny proces – ocena środowiska. I tu dalej bariery. Kiedy Pan inżynier Kaleta dokonał takiej oceny wstępnej (oddziaływania na środowisko – przyp. red.) zaprojektował ten most, trafiło to na posiedzenie do RDOŚ. I tam się okazało, że Wody Polskie powiedziały „my się nie zgadzamy na to”. Dlatego, że przestrzennie ten most jest za wysoki i ptaki, które będą tamtędy przelatywać mogą się uderzać o most. Więc dalej zwróciliśmy (projekt – przyp. red.) panu Kalecie, czyli głównemu projektantowi, aby tak zrobił, żeby te ptaki przelatywały bezpiecznie. (…)

Jeżeli dziś albo jutro otrzymamy z RDOŚ-u pozytywną opinię, zlecamy to oczywiście Wam i w terminie byśmy się zmieścili, kontynuujemy. Obecna wartość mostu to około 45 milionów złotych, czyli 20% my, przy pomocy troszkę waszej, około 9 milionów byśmy finansowali.”

Po spotkaniu w Gminie Dydnia Starosta Zdzisław Szmyd poinformował, że otrzymał z RDOŚ pozytywną opinię. A więc budowa mostu na Sanie jest już o kolejny krok bliżej. 

Aleksandra Florczak

 

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne