Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 913.
Menu
Dzisiaj jest: 24 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

Rusza budowa obwodnicy Brzozowa...

           Jak się dowiadujemy – 3 września podpisano już umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów (MPDiM) w Rzeszowie na wykonanie obwodnicy Brzozowa. Wraz z MPDiM obwodnicę będzie realizowało kilka konsorcjów. 3,5 km.  obwodnica ma być gotowa w listopadzie 2015 r. Wykonawca ma do realizacji przebudowę skrzyżowania ulic Legionistów, II Wojny Światowej i Rzeszowskiej (tu powstanie rondo), innych jezdni i dróg, chodników czy ścieżki rowerowej. Na trasie obwodnicy będą nie zbędne  budowy przepustów, przejazdów do gospodarstw czy przejść dla zwierząt, itp. Oby tylko stanowisko archeologiczne, które jest na jej drodze nie opóźniło prac. Całość inwestycji opiewa na 71,8 mln zł. Zostanie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na  lata 2014-2020. Obwodnica stanie się jednocześnie ciągiem drogi W-886, obecnie przebiegającej przez centrum miasta. Będziemy śledzić postępy prac, wszak to jedna z najpilniejszych inwestycji w mieście. (inf. wł.)

 AKTUALIZACJA 

    Znamy już nazwisko kierownika budowy brzozowskiej obwodnicy – jest nim Mieczysław Kulpa. Dziś nie chciał się jeszcze wypowiadać w tym temacie. 

   Z innych źródeł ustaliliśmy, że zanim na budowę wjedzie sprzęt i ludzie potrzebna jest jeszcze dokumentacja bezpośrednio z tym związana a przede wszystkim przekazanie placu budowy inwestorowi. Potrwać to może do dwu tygodni... 

 

Czytaj dalej...

Wschodnia obwodnica Brzozowa

   Nareszcie zaświeciło słonko dla brzozowskiej obwodnicy. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpisał konkurs na wykonawstwo „Wschodniej obwodnicy Brzozowa”, leżącej w ciągu drogi W-886 Domaradz – Brzozów – Sanok.  Przedmiotowy odcinek drogi długości 3396,11m położony jest w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim na terenie gminy Brzozów, w miejscowości Brzozów i Humniska. Trasa swój początek ma w miejscowości Brzozów na skrzyżowaniu DW886 z drogą powiatową Nr 2036R Brzozów – Wara. Jest to skrzyżowanie ulic Rzeszowskiej, Legionistów i Bohaterów II Wojny Światowej. Koniec obwodnicy znajduje się w miejscowości Humniska również na DW886 przy ul. 3 Maja w miejscu włączenia istniejącej gminnej drogi wewnętrznej do DW886. Trasa obwodnicy krzyżuje się z drogą powiatową Nr 2037R Brzozów – Jabłonka oraz z projektowanym przedłużeniem ul. Piastowej w Brzozowie (droga gminna Nr 115521R) czytamy na ich stronie internetowej. Będzie tu dwa pasy ruchu o szerokości  3,5 m każdy, z poboczem bitumicznym - 1,25 m i  poboczem gruntowym - 0,75 m. Szerokość korony - 11,00 m.

    Obwodnica rozpocznie się od skrzyżowania ulic Legionistów, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeszowskiej, w pobliżu istniejącego cmentarza, kończąc w miejscowości Humniska. Projektowana obwodnica Brzozowa powiązana będzie również z drogą powiatową Brzozów – Jabłonka oraz drogą gminną – ulicą Piastowa, której przebudowywany odcinek zostanie włączony w pas drogowy drogi wojewódzkiej 886. Przebudowa obejmie drogę wojewódzką 886 Domaradz – Sanok, drogę powiatową Brzozów –Wara i Brzozów – Jabłonka, drogi gminne: ul. Piastowa, Jakla Mała, Boczna ul. B. Głowackiego, ul. Górna, ul. Bartosza Głowackiego, i drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w tym  biegnące od skrzyżowania ulic Głowackiego i Traugutta do końca opracowania w Humniskach.

    Obwodnica będzie przebiegała kolizyjnie z 4 obiektami stanowiącymi dziedzictwo architektoniczne, wyłączonymi z Gminnej Ewidencji Zabytków decyzją Burmistrza Brzozowa, obiekty te będą podlegać rozbiórce. Trasa projektowanej obwodnicy  przecina kilkakrotnie zabudowę mieszkaniową. Na całej długości drogi konieczne będzie wyburzenie łącznie 42 budynków i innych obiektów kubaturowych z czego 20 to budynki mieszkalne a pozostałe to budynki gospodarcze/inne (piwnice, kapliczka).  Trasa projektowanej wschodniej obwodnicy Brzozowa zagraża stanowisku archeologicznemu nr 15 w Brzozowie AZP 109-76/16. Stanowisko to znajduje się na działce Nr 721/4 obręb Brzozów w km 1+505 po prawej stronie projektowanej obwodnicy. Obiekt ten został zewidencjonowany w trakcie realizacji programu badań powierzchniowych pn. Archeologiczne Zdjęcie Polski jako prahistoryczny ślad osadnictwa. W celu ochrony ewentualnych warstw, obiektów oraz zabytków archeologicznych występujących w obrębie powyższego stanowiska, prace ziemne związane z budową planowanej obwodnicy w obrębie obiektu poprzedzą rozpoznawcze archeologiczne badania sondażowe a w przypadku odkrycia śladów pradziejowej działalności ludzkiej, ratownicze badania archeologiczne. (np. rozpoczęcie robót – nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę, zakończenie realizacji projektu –  14.11.2015 r. 

(admin)

    25.04.2014r. godz. 13:30”  nastąpi otwarcie ofert, czytamy na www.pzdw.pl., miejmy nadzieję, że będziemy poznamy wykonawcę tej obwodnicy, że zostanie wyłoniony. Będziemy to śledzić.  

Czytaj dalej...

Radni zgodnie za budżetem

Rada Miejska w Brzozowie podczas obrad 17 bm. jednogłośnie uchwaliła tegoroczny budżet. Jest on zrównoważony i stabilny, co oznacza, że zaplanowane dochody, jak i wydatki będą kształtowały się na tym samym poziomie i wyniosą dokładnie 73 mln 824 tys. 457 zł.

   Najwięcej wydatków, bo ok. 30,5 mln zł czyli 42,5 %, pochłonie w 2013 r. edukacja. Ok. 10,8 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc społeczną. Tegoroczne inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy Brzozów wyniosą 6,7 mln zł. Do najważniejszych zadań w tym roku należą: zakończenie rewitalizacji rynku w Brzozowie, termomodernizacja budynków oświatowych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Rzeszowskiej w Brzozowie. Ponadto zaplanowano wydatki na kanalizację oraz remonty dróg gminnych, ulic i placów. – Chciałbym pogratulować panu Burmistrzowi i Wysokiej Radzie takiej zgodności przy uchwalaniu budżetu. Jest to jest jeden z niewielu przypadków w województwie podkarpackim, kiedy budżet przechodzi jednogłośnie. To świadczy o tym, że mimo tego, że jest naprawdę trudny rok budżetowy w całym województwie, budżet został dobrze przygotowany, a radni ze zrozumieniem podchodzą do problemu. To zawsze podbudowuje i motywuje do pracy – powiedział obecny na sesji członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz zapytany o sprawy budowy obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej 886, odpowiedział, że zadanie to zajmuje pierwsze miejsce na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-13 Oś 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 1.2 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat A. Drogi wojewódzkie, więc ma bardzo dużą szansę realizacji. Według kosztorysu na budowę obwodnicy Brzozowa potrzeba 80 mln zł. Pewne oszczędności zarząd województwa już posiada, kolejne mają uwolnić się po zwiększeniu dofinansowania ministerialnego na projekty z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Następne środki powinny się pojawić także w samym RPO, po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje z listy głównej. A na ogół ceny po przetargach zazwyczaj kształtują się na wysokości około 60 % kosztorysu. Budowa obwodnicy Brzozowa w obecnej perspektywie finansowej ma poparcie zarówno marszałka Zygmunta Cholewińskiego, któremu podlegają inwestycje infrastrukturalne, jak i całego zarządu województwa. Zadanie posiada pozwolenie na budowę i w momencie znalezienia środków na tę inwestycję obwodnica Brzozowa znajdzie się w budżecie województwa oraz wieloletniej prognozie finansowej (jej budowa potrwa ponad rok), a Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze przetargu ogłosi wykonawcę.

   XXVI sesja zwyczajna rozpoczęła się od minuty ciszy i wspomnienia o zmarłym 13.01. br. profesorze Michale Kuleszy - honorowym obywatelu Brzozowa. Następnie radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 grudnia 2012 r.

   Józef Rzepka m.in. powołał komisję konkursowej do rozpatrywania wniosków o wyróżnienie tytułem „Orła Sportu Gminy Brzozów za 2012 r.”, a także w okresie noworocznym jako gość uczestniczył w spotkaniach opłatkowych i kolędowych na terenie gminy. Wziął też udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, zebraniu z sołtysami naszej gminy, spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie realizacji inwestycji drogowych na terenie naszej gminy w br. oraz święcie patrona Gimnazjum nr 2 w Przysietnicy. 13 stycznia br. w Brzozowskim Domu Kultury odbył się koncert noworoczny.

   Swoje sprawozdania przedstawili radni przewodniczący poszczególnym komisjom RM: Jan Bąk, Antoni Mazur, Andrzej Rzepka, Kazimierz Tympalski oraz Robert Federczak. W ślad za uchwałą budżetową radni przyjęli uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzozów, uchwalili przedstawiony przez przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Pilszaka plan pracy na rok 2013 oraz plany pracy poszczególnych komisji rady Miejskiej.

   Rada zadecydowała też o przyjęciu do realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Brzozów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie współpracownicy burmistrza odpowiadali na zgłoszone przez radnych zapytania i interpelacje. Z podziękowaniami za wsparcie oraz deklaracją dalszej dobrej współpracy zwrócił się do burmistrza Józefa Rzepki obecny na sesji niedawno mianowany komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd.

   Sesję zakończyły wolne wnioski radnych, sołtysów i przewodniczącego rady osiedla.

 

dk

 

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

  • Brzozów
  • Górki
  • Grabownica Starzeńska
  • Humniska
  • Przysietnica
  • Stara Wieś
  • Turze Pole
  • Zmiennica
  •  

Gmina Domaradz

  • Domaradz 
  • Barycz
  • Golcowa

Gmina Dydnia

  • Dydnia
  • Grabówka
  • Hroszówka
  • Jabłonka
  • Jabłonica Ruska
  • Końskie
  • Krzemienna
  • Krzywe
  • Niebocko
  • Niewistka
  • Obarzym
  • Temeszów
  • Ulucz
  • Witryłów
  • Wydrna

Gmina Haczów

  • Buków
  • Haczów
  • Jabłonica Polska
  • Jasionów
  • Malinówka
  • Trześniów
  • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

  • Jasienica Rosielna
  • Blizne
  • Orzechówka
  • Wola Jasienicka
  •  

Gmina Nozdrzec

  • Nozdrzec
  • Hłudno
  • Huta Poręby
  • Izdebki
  • Siedliska
  • Wara
  • Wesoła
  • Wołodź

Gmina Dynów

  • Dynów
  • Bachórz
  • Dąbrówka Starzeńska
  • Dylągówka
  • Harta
  • Laskówka
  • Łubno
  • Pawłokoma
  • Ulanica
  • Wyręby
  •  

Powiat

  • Warto zobaczyć
  • Inne zdjęcia
  • Regionalne