Menu
Dzisiaj jest: 28 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Rys historyczny z poprawkami i uzupełnieniami

Rys historyczny z poprawkami i uzupełnieniami

            Brzozowski Uniwersytet Ludowy (w skrócie BUL) utworzony został w roku 2023 z inicjatywy trzech mieszkańców miasta i gminy Brzozów, tj. Adama Pobidyńskiego Teresy Czech i Tadeusza Masłyka.  
W marcu 2023r. Komitet Założycielski w składzie 13 osób podczas Walnego  Zebrania utworzył Brzozowski Uniwersytet Ludowy, powołując jednocześnie organy do jego działania. Uchwalony został także STATUT Stowarzyszenia.

            Komitet założycielski reprezentowały następujące osoby: Marta Cyparska, Teresa Czech, Maria Łukaszewska, Dorota Długosz, Tadeusz Masłyk, Adam Pobidyński, Jan Wolak, Małgorzata Szepelak, Jerzy Stefan Nawrocki, Damian Domoń, Józef Tadla, Dorota Kwoka i Agnieszka Mrozek.

                    W skład Zarządu weszły następujące osoby:

 1. Adam Pobidyński – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szepelak – Wiceprezes
 3. Tadeusz Masłyk – Wiceprezes
 4. Dorota Długosz – Sekretarz
 5. Teresa Czech – Skarbnik
 6. Krystyna Władyka Członkini

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Jerzy Stefan Nawrocki – Przewodniczący
 2. Józef Tadla – Członek
 3. Agnieszka Mrozek – Członkini.

Reprezentanci Sądu Koleżeńskiego:

 1. Marta Cyparska – Przewodnicząca
 2. Maria Łukaszewska – Członkini
 3. Damian Domoń – Członek.

W lipcu 2023 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numerem KRS – 0001047359 powołał do życia Stowarzyszenie pod nazwą Brzozowski Uniwersytet Ludowy – nadając REGON – 525851214 oraz NIP – 686-169-86-43. Zostały też dopięte wszelkie formalności związane z prawną stroną funkcjonowania BUL. Z uwagi na to, że do rejestracji BUL potrzebny był adres oraz siedziba, a na ten czas nowo powstała instytucja takowego nie posiadała – zwrócono się do Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury o udostępnienie adresu korespondencyjnego, a także tymczasowej siedziby na działalność BUL. Po wyrażeniu zgody, tymczasowym adresem BUL został Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 3,  36-200 Brzozów.

Aktualnie Brzozowski Uniwersytet Ludowy liczy 20 członków –
w tym skład Zarządu powiększono o jedną osobę – Krystynę Władyka –
z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz byłego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie.

W sierpniu tego roku Brzozowski Uniwersytet Ludowy wystąpił z pismem do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przyznanie 10 numerów ISBN do wydawania książek przez tut. uniwersytet. Zgoda została udzielona i we wrześniu br. numery ISBN dla BUL zostały nadane. Aktualnie BUL wydał już 2 pozycje, a kolejne książki są w planach wydawniczych.

Działalność

Po zarejestrowaniu Brzozowski Uniwersytet Ludowy jako Stowarzyszenie nabył osobowość prawną i rozpoczął działalność na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104; zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14 poz. 86).

Głównym celem działalności BUL jest pozyskiwanie i rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji zarówno kluczowych (szczególnie społecznych i obywatelskich), jak i zawodowych, oraz kształcenie postaw obywatelskich  w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną, która czerpie z tradycji i bogactwa  kulturowego lokalnej społeczności.

Kierunki działania BUL to m. in:

1/ rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego,

2/ integracja mieszkańców powiatu brzozowskiego jako społeczeństwa obywatelskiego z mieszkańcami regionu podkarpackiego
w tworzeniu różnorakich dóbr kultury,

3/ pozyskiwanie i rozwijanie talentów u osób uzdolnionych artystycznie, zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ogólnych terapii naturalnych, krzewienie w każdej grupie wiekowej kultury osobistej i zasad interakcji społecznych, szerzenie idei uniwersytetów ludowych,

4/ współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami
o tym samym lub podobnym profilu działania.

            Brzozowski Uniwersytet Ludowy swoją działalność aktualnie realizuje wielotorowo, na kilku płaszczyznach, tj.: literackiej, malarskiej, rzeźbiarskiej oraz muzycznej. Na chwilę obecną w największym stopniu swoją działalność rozwinęła płaszczyzna literacka oraz malarska. Przy Brzozowskim Uniwersytecie utworzono tzw. Gościniec Literacki, który systematycznie rozwija swoją działalność. Jest to wyróżniająca się inicjatywa, która stanowi istotne forum dla znanych twórców z regionu. W swoim gronie skupił on wielu znanych literatów z regionu podkarpackiego: członków rzeszowskiego Związku Literatów Polskich, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie oraz członków innych stowarzyszeń literackich z regionu Podkarpacia. Do takich osób należą m. in.: Jerzy Stefan Nawrocki – prozaik, dziennikarz, poeta, krytyk literacki;   Wiesław Hop – prozaik, dziennikarz; Dorota Kwoka – poetka, dziennikarka, malarka; Maria Brzoza – poetka; Dorota Długosz – poetka, malarka; Agnieszka Mrozek – poetka, malarka; Małgorzata Szepelak – poetka, blogerka; Tadeusz Masłyk – poeta, malarz; Adam Pobidyński – prozaik, poeta. Oprawę muzyczną do wydarzeń w ramach Gościńca Literackiego zapewnia Józef Tadla.

Spotkania literacko-artystyczne organizowane są zarówno na terenie naszego powiatu, jak też  na terenie powiatów ościennych, tj. rzeszowskim, rymanowskim czy iwonickim. Członkowie BUL biorą  czynny udział w spotkaniach organizowanych przez poetów i pisarzy z województwa podkarpackiego. W spotkaniach takich uczestniczą również osoby z zagranicy, m. in. ze Szwecji, USA czy Australii. Na szeroką skalę zapowiada się współpraca pomiędzy środowiskami artystycznymi z kraju i zagranicy.

            Ważnym czynnikiem wpływającym na prawidłową pracę uniwersytetu jest posiadanie odpowiedniego lokalu. Na chwilę obecną takowego BUL nie posiada. Rozmowy prowadzone z udziałem władz samorządowych naszego terenu aktualnie nie doprowadziły do pozyskania odpowiedniego lokalu lub budynku. Nadchodzący rok pokaże, w jakim stopniu BUL rozwinie swoją działalność z korzyścią dla społeczeństwa.

         Najbliższy czas zapowiada się jako istotny dla Brzozowskiego Uniwersytetu Ludowego. Można się spodziewać, że ta instytucja rozwijać będzie swoją działalność, przyczyniając się do bogacenia życia kulturalnego społeczności lokalnej oraz docelowo poza lokalnej. Potencjał współpracy pomiędzy środowiskami artystycznymi z kraju i zagranicy otwiera nowe perspektywy dla BUL, które z pewnością będą korzystne zarówno dla twórców, jak i odbiorców kultury.

            Aktualizacja z dn. 05.03. 2024.

W ostatnim czasie w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej BUL nastąpiły zmiany personalne i Uchwałą BUL nr 3/2024 r. uzupełniono składy osobowe
które wyglądają następująco:

Zarząd BUL:

 1. Adam Pobidyński – Prezes
 2. Małgorzata Szepelak – Wiceprezes
 3. Tadeusz Masłyk – Wiceprezes
 4. Mariusz Turzański – Sekretarz
 5. Teresa Czech – Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Monika Zając-Czerkies – Przewodnicząca
 2. Józef Tadla – Członek.

Skład Sądu Koleżeńskiego pozostał niezmieniony.

            Od  listopada 2023 roku do harmonogramu BUL weszły cykliczne spotkania poetów i malarzy Gościńca Literackiego działającego przy BUL
w miejscowościach uzdrowiskowych  Podkarpacia tj.  Iwonicz Zdrój czy Rymanów Zdrój. Cykliczne występy literacko-artystyczne w poszczególnych budynkach sanatoryjnych cieszą się dużym zainteresowaniem i skupiają kuracjuszy, którzy wśród dyskusji i rozmów
z artystami zasięgają cennej wiedzy o: naszym terenie, zabytkach kultury,  twórcach, mieszkańcach oraz całym terenie malowniczego Podkarpacia. Przyznać należy, że wiele osób wymienia poglądy i zainteresowane są one współpracą z naszym uniwersytetem. Nasza współpraca nie ogranicza się tylko do województwa podkarpackiego, gdyż zainteresowanie innych organizacji inspiruje do rozwijania poszerzania i zdobywania wiedzy o kulturze, historii regionu czy folklorze
w województwach ościennych.

Warto podkreślić aspekt interdyscyplinarny takich spotkań, uwzględniający nie tylko poezję i malarstwo, ale też inne formy sztuki, takie jak muzyka, rzeźba itp, które mogą być włączane do programu spotkań.

Nasze działania wpływają na integrację z lokalną społecznością. Mieszkańcy mogą brać udział, np. poprzez uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach.

Warto również wspomnieć o wpływie projektu na rozwój turystyczny i gospodarczy regionu. Inicjatywy kulturalne takie jak te mogą przyciągać nowych odwiedzających, co z kolei wspiera lokalne biznesy, restauracje i hotele, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności Podkarpacia.

Aktywnie nawiązujemy współpracę z artystami i instytucjami kulturalnymi z innych krajów.

            Brzozowski Uniwersytet uzyskał zgodę na publikacje własnych pozycji książkowych z własnym ISBN. Wydane już zostały 2 takie publikacje,
a zainteresowanie następnymi oraz naszym wydawnictwem ciągle wzrasta. 
W najbliższym czasie planujemy wydać 6 pozycji książkowych i będzie to potencjał literacki członków BUL-u. Zainteresowanie naszym wydawnictwem jest też wśród podmiotów z innych województw.

            Zarząd BUL planuje zawiązanie tzw. Koła Młodych Artystów skupiających młode talenty w przedziale wiekowym od 10 do 15 lat. Głównym celem utworzenia takiego Koła jest „wyłuskiwanie” młodych talentów z wielu płaszczyzn, m.in. literackiej, malarskiej, czy muzycznej. Ostatnio pozyskane młode osoby prezentują swoje możliwości artystyczne przed szerszą publicznością
i zaczyna to odnosić bardzo pozytywny skutek.

            Aktualnie stoimy przed wyzwaniem zdobycia budynku do prowadzenia spotkań, szkoleń, występów czy warsztatów, ponieważ na dzień dzisiejszy nie dysponujemy  lokalem, gdzie moglibyśmy w pełni rozwinąć statutową działalność naszego stowarzyszenia.

            Nowatorskim pomysłem, który posłużyłby zarówno tut. mieszkańcom, jak też i osobom spoza Podkarpacia jest możliwość wybudowania w Brzozowie w miejscu dawnego uzdrowiska - Budynku Zdrojowego.  Obiekt ten miałby spełniać rolę rekonwalescencyjną dla pacjentów leczonych onkologicznie i nie tylko. Byłby zatem bardzo pomocny w końcowym etapie rehabilitacji onkologicznej po leczeniu w tut. szpitalu onkologicznym.  Wraz z budynkiem uzdrowiskowym miałby powstać uniwersytet ludowy jako jeden kompleks. Umiejscowienie obiektów w jednym miejscu stwarzałoby dla pacjentów-kuracjuszy odskocznię psychologiczną  w tak trudnym i przewlekłym leczeniu. Obydwa obiekty byłyby pierwszą nowatorską budowlą z tzw. „drewna księżycowego”, całkowicie ekologiczną, bezpieczną
i budowaną inną techniką. Najbliższe tego typu obiekty można zobaczyć w Austrii, gdzie w sposób bardzo skuteczny spełniają w 100 procentach swoją rolę.

Pomysł budowy takiego obiektu jest realny pod warunkiem, że znajdą się osoby, które uwierzą w rzeczywistość i podejmą się rozmów, a następnie realizacji tego planu.

Zarząd BUL

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 kwiecień 2024 01:46
Więcej w tej kategorii: « Adam Pobidyński - zaproszenie
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne