Menu
Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Budżet gminy Dydnia na 2024 r. uchwalony niemal jednogłośnie

fot. Emilia Trześniowska fot. Emilia Trześniowska

     30 stycznia br. podczas sesji Rady Gminy Dydnia podjęto uchwałę budżetową na rok 2024, przy jednym głosie wstrzymującym wiceprzewodniczącego Marka Orłowskiego. Plan budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości 67 888 032 zł i wydatki ogółem w kwocie 71 588 341 zł. Deficyt na poziomie 3 700 309 zł wynika z przeniesienia części zadań inwestycyjnych z 2023 na 2024 r. i zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3 277 395 zł oraz przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w 2023 r. w wysokości 422 914 zł. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radny Maciej Kopiczak odczytał opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek, a rok 2023 został zakończony z nadwyżką.

Skarbnik gminy Anna Stachyrak przedstawiła szczegóły zaplanowanego na 2024 r. budżetu:

Dochody bieżące wyniosą 48 147 963 zł, natomiast majątkowe 19 740 069 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 47 440 622 zł, zaś wydatki majątkowe 24 147 719 zł.

34% wszystkich wydatków zostanie przeznaczonych na działania inwestycyjne.

Nakłady na oświatę wyniosą 18 908 778 zł, zaś na pomoc społeczną 13 179 095 zł.

W budżecie wyodrębniono 537 600 zł z przeznaczeniem na fundusz sołecki.

Planowane wydatki inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych:

Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Dydnia edycja VI/PGR – 2 551 000 zł.

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej w Gminie Dydnia edycja VIII – 4 118 000 zł.

Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawę oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia edycja VIII – 2 222 235 zł.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia edycja VIII – 3 158 000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego budynku Samorządowego Żłobka w Dydni – 243 006 zł.

Remont i konserwacja prospektu organowego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem – 62 080 zł.

Prace remontowe zabytkowego kościoła w Jabłonce – 103 080 zł.

Remont i konserwacja zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce – 155 000 zł.

Remont i konserwacja organów z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem – 87 850 zł.

Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego kościoła pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni – 552 046 zł.

Remont kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli w Końskiem – 426 580 zł.

Planowane inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane w partnerstwie:

Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo– Gminnego Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego – 1 400 000 zł.

Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – 1 000 000 zł.

Inwestycje rozpoczęte w 2023 r. i kontynuowane w 2024 r.:

Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej

w miejscowościach popegeerowskich – całkowita wartość zdania – 2 500 000 zł.

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia edycja II –

całkowita wartość zdania – 1 549 800 zł.

Remont drogi gminnej Dydnia – Dydnia Wola – całkowita wartość zdania – 474 647,16 zł.

4.Opracowanie projektu budowlanego wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej w Temeszowie – edycja I – całkowita wartość zdania – 4 940 000 zł.

Modernizacja infrastruktury kultury na terenie gminy Dydnia – całkowita wartość zadania – 329 331,81 zł.

Wybrane wydatki inwestycyjne ze środków budżetowych gminy Dydnia zaplanowane na 2024 r.

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy DW w Niewistce – 9 000 zł.

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy SP w Dydni – 20 000 zł.

Wymiana bramy garażowej w Osp w Krzemiennej – 18 000 zł.

Przebudowa stadionu w Grabówce – 35 000 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowych odcinków chodników przy DW w Krzemiennej,

Dydni, Jabłonce i Niebocku – 400 000 zł.

Opracowanie projektu budowlanego mostu w Krzemiennej – 35 000 zł.

Remont, rozbudowa oraz przebudowa budynku samorządowego przedszkola w Dydni – 47 970 zł. (dokumentacja techniczna)

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r. – 537 600 zł

W Niebocku – 58 620 zł: remonty i utrzymanie dróg, remont trybun sportowych wraz z poprawą murawy płyty boiska i malowaniem ogrodzenia, remont remizy strażackiej, doposażenie budynku i zagospodarowanie terenu wokół domu strażaka.

W Witryłowie – 38 426 zł: remonty i utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie zieleni.

W Dydni – 63 620 zł: remonty i utrzymanie dróg, zakup i montaż lamp solarnych, zakup i montaż ławek stołu do altany przy WDK, zagospodarowanie placu zieleni przy wiatach przystankowych.

W Obarzymie – 32 637 zł: remonty i utrzymanie dróg, montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe, remont budynku szkoły, utrzymanie zieleni na boisku sportowym.

W Niewistce – 30 156 zł: remonty i utrzymanie dróg, doposażenie i remont domu ludowego.

W Wydrnej – 37 969 zł: zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa, zagospodarowanie skweru przy drodze gminnej, remonty i utrzymanie dróg.

W Temeszowie – 31 364 zł: remonty i utrzymanie dróg, doposażenie pomieszczeń kuchennych sali w domu ludowym.

W Krzywem – 36 836 zł: remonty i utrzymanie dróg, zakończenie budowy sceny plenerowej.

W Krzemiennej – 37 345 zł: remonty i utrzymanie dróg, rewitalizacja Skweru Dydyńskich.

W Grabówce – 47 396 zł: remonty i utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie i remonty placów oraz remont stadionu.

W Końskiem – 42 180 zł: remonty i utrzymanie dróg, zakup stołów i blatów oraz remont instalacji elektrycznej w wiejskim domu kultury.

W Uluczu – 17 432 zł: remonty i utrzymanie dróg, uporządkowanie terenu wokół domu ludowego i utrzymanie zieleni.

W Jabłonce – 63 619 zł: remonty i utrzymanie dróg, budowa garażu OSP, doposażenie domu ludowego, zakup ławek i urządzeń przy szkole podstawowej, odkrzaczanie rzek.

      W dalszej części sesji radni procedowali projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad. Prezentując projekt budżetu, wójt podkreśliła – na bieżący rok zaplanowaliśmy rekordowe jak dotąd środki na inwestycje. Część z nich, rozpoczęta w ub. roku, będzie kontynuowana, zaś budżet od początku kadencji niemal się podwoił. Na tym oczywiście nie koniec, gdyż otwiera się nowa perspektywa finansowa i będzie możliwość sięgnięcia po fundusze europejskie, o co z pewnością będziemy zabiegać. Część złożonych wniosków jest w trakcie oceny i czekamy na decyzję o dofinansowaniu. Wysiłek włożony w pozyskiwanie środków na inwestycje jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zgłaszane podczas rozmów indywidualnych, na zebraniach w sołectwach i podczas różnych spotkań.(ET)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne