Menu
Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
Magdalena Korona
reklama

Zebranie wiejskie w Malinówce.

fot. Dominik Kaszuba fot. Dominik Kaszuba

  1 marca 2015 roku o godz. 9:00 w Domu Ludowym w Malinówce odbyło się Zebranie Wiejskie. Gospodarzem Zebrania był Sołtys wsi Malinówka, zarazem radny VII kadencji Rady Gminy Haczów - Roman Kielar, który otworzył spotkanie, witając zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi.

          Pierwszym punktem zebrania było wystąpienie Wójta Gminy Haczów - Stanisława Jakiela, który na wstępie podziękował wyborcom za oddane w wyborach samorządowych głosy i zaufanie jakim go obdarzyli, a jednocześnie przedstawił w skrócie zmiany, jakie nastąpiły w ordynacji wyborczej w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Wieś Malinówka zgodnie z wytycznymi Komisarza Wyborczego w Krośnie, stosownie do ilości mieszkańców, otrzymała dwa mandaty, które w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku otrzymali: Piotr Tasz oraz Roman Kielar.

Istotne zmiany zaszły również w wyborze Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, z którymi mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie w osobnym dziale poświęconym wyborom. Do najważniejszych uchwał Rady Gminy Haczów, podjętych w ubiegłym roku należą:

- zmiany statutów sołectw

- przyjęcie "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Haczów"

- przyjęcie "Strategii Rozwoju Gminy Haczów do 2024 roku"

- wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Haczów

- obniżenie ceny skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów

- ustalenie stawek podatków i opłat (informacja o stawkach podatków i opłat w bieżącym roku jest dostępna na stronie gminy)

Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności samorządu, w szczególności z pozyskanych i wydatkowanych środków finansowych oraz nowych perspektywach finansowania dla samorządów w nadchodzących latach.

Pomimo stosunkowo niewielkiego budżetu Gminy Haczów, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z różnych źródeł zewnętrznych udało się wykonać wiele inwestycji mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Miedzy innymi przy drodze powiatowej powstał nowy odcinek chodnika, wykonano termomodernizację budynku biblioteki i ośrodka zdrowia oraz termomodernizację wraz z wymianą dachu w budynku gminnym, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" i sklep.  Udało się także wykonać dostępny dla mieszkańców plac "fitness" z urządzeniami treningowymi na świeżym powietrzu. W trakcie realizacji jest również wykonanie drogi "Do Czubskich" oraz położenie nawierzchni asfaltowej przy kościele. Zaplanowany jest zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, mającego zastąpić wysłużonego "Żuka". Realizacja zakupu jest w dużym stopniu uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

Obszarem o szczególnym znaczeniu w wydatkowaniu gminnych środków budżetowych jest oświata. Obecnie wszystkie budynki szkół są ocieplone, posiadają sale gimnastyczne i place zabaw dla najmłodszych. Kolejnym etapem rozwoju bazy edukacyjno-sportowej jest budowa boisk przyszkolnych i w miarę możliwości jest sukcesywnie na terenie gminy realizowana. Wójt Gminy zwrócił również uwagę, że budynek szkoły w Malinówce został jako pierwszy poddany termomodernizacji i w chwili obecnej wymaga już odnowienia.

Satysfakcjonującym jest fakt, że środki wydatkowane na edukację oraz nacisk kładziony na jej poziom w gminie Haczów znajdują odzwierciedlenie w niezależnych badaniach. Wójt przywołał wyniki rankingu "miejsc sprzyjających edukacji", ogłoszonego w ubiegłym roku i plasującego gminę Haczów na trzecim miejscu wśród gmin poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wysokim bezrobociem oraz na ósmym miejscu w skali samorządów z całego kraju. Ze szczegółami wspomnianego badania można zapoznać się na stronie Evidence Institute.

Dużą inwestycją w roku ubiegłym było wybudowanie nowego bloku technologicznego w oczyszczalni ścieków w Haczowie, która odbiera również ścieki z terenu wsi Malinówka. Istnieje możliwość podłączenia sześciu nowych nieruchomości z terenu wsi do sieci kanalizacyjnej, do czego Wójt gorąco zachęcił. Istotną kwestią jest również planowana sieć wodociągowa. Wójt zwrócił się z prośbą o ułatwienie pracy geodetom wytyczającym przebieg sieci i przybliżył możliwości, jakie planowana sieć będzie ze sobą niosła, a także o szacowanych kosztach podłączenia osób indywidualnych do sieci szkieletowej. Poinformował także mieszkańców o możliwości zorganizowania się mieszkańców, co znacznie obniży koszty indywidualnych przyłączy.

Kończąc wystąpienie Stanisław Jakiel zachęcił do korzystania z oferty kulturalnej, udostępnianej przez jednostki gminy: zajęcia, koła zainteresowań, imprezy, zimowiska i półkolonie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

Zgodnie z ustalonym porządkiem głos zabrał Sołtys Wsi Malinówka, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za mijający 4-letni okres kadencji, w którym w miarę możliwości wykonano remonty dróg gminnych, których sporo, mimo to, wciąż pozostawia jeszcze wiele do życzenia, wybudowano 1400 mb chodników, nawierzchnię na parkingu przy ośrodku zdrowia i bibliotece, nowe odcinki oświetlenia ulicznego, elewację sklepu, elewację i stolarkę okienną i drzwiową w DL, dach w ośrodku zdrowia i bibliotece, zakupiono 2 sztuki wiat przystankowych, które zastąpiły wysłużone przystanki, poprawiając wizerunek miejscowości oraz komfort osób oczekujących. W trakcie kadencji powstały także: plac zabaw przy Zespole Szkół oraz boisko do siatkówki i tenisa.

Podsumowując sprawozdanie Sołtys podziękował osobom, bez wsparcia których wykonanie wielu z tych inwestycji nie byłoby możliwe: Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, Wójtowi Gminy Haczów Stanisławowi Jakielowi oraz pracownikom Urzędu Gminy Haczów, Radnemu Piotrowi Taszowi oraz Radzie Sołeckiej.

W części przeznaczonej na dyskusję Wójt Gminy, Sołtys oraz Radny Piotr Tasz odpowiadali na uwagi zgłaszane przez zebranych. Głosy mieszkańców dotyczyły przede wszystkim poprawy nawierzchni dróg gminnych, które Wójt Gminy oraz Sołtys deklarowali w miarę możliwości finansowych oraz bieżącego stanu uregulowań prawnych sukcesywnie remontować. W budżecie Gminy Haczów przeznaczono środki na zakup klińca oraz pospółki, które zabezpieczą najbardziej zniszczone fragmenty dróg wewnętrznych.

Wiele pytań dotyczyło planowanego zakupu samochodu strażackiego i obaw, że nadwyręży to znacząco budżet przeznaczony na wieś Malinówka. Wójt przypomniał cele i idee przyświecające działalności OSP oraz statystyki wyjazdów jednostek w latach ubiegłych. Przybliżył również sposób finansowania zakupu samochodów strażackich, których znaczny koszt pokrywany jest ze źródeł pozabudżetowych, od czego w dużej mierze uzależniona jest realizacja zakupu.

Zebranie zakończył Sołtys, dziękując wszystkim za liczne przybycie.

Sprawozdanie i dokumentacja fotograficzna

Dominik Kaszuba

Ostatnio zmienianyczwartek, 05 marzec 2015 14:48
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne