Menu
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Radni jednogłośnie za absolutorium

Radni jednogłośnie za absolutorium Starostwo Brzozów

Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, udzielając tym samym Zarządowi Powiatu Brzozowskiego absolutorium za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dochody budżetu powiatu brzozowskiego w roku 2012 wykonane zostały w kwocie 61 milionów 492 tysiące 569 złotych, co stanowi 99,71 procent planowanych dochodów. Do wydatków priorytetowych należały: komunikacja, ochrona zdrowia, oświata, bezpieczeństwo, opieka społeczna, czyli dziedziny bezpośrednio wpływające na jakość życia mieszkańców. Ponadto kontynuowano usuwanie skutków powodzi, które wystąpiły na naszym terenie w roku 2010.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zeszłoroczny budżet udało się powiększyć o środki z zewnętrznych źródeł finansowania. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 roku powiat brzozowski pozyskał dotację z budżetu państwa na kwotę  niespełna 7,5 miliona złotych. W ramach tej sumy, oraz 20-procentowego udziału własnego, wyremontowano prawie 8 kilometrów dróg powiatowych (Barycz – Izdebki 2300 mb, Jasienica Rosielna – Orzechówka 2235 mb, Brzozów - Turze Pole 2076 mb, Brzezianka – Stara Wieś 875 mb, Iskrzynia – Trześniów 300 mb), a ponadto zakończono drugi etap inwestycji polegającej na likwidacji ciągu 6 osuwisk na drodze powiatowej Brzozów-Wara w miejscowości Przysietnica. Przedsięwzięcie to jest największą inwestycją – tak pod względem rzeczowym, jak i finansowym – spośród kilkunastu inwestycji osuwiskowych, zrealizowanych w ostatnich latach przez powiat brzozowski. Koszt realizacji etapu drugiego w minionym roku zamknął się kwotą prawie 4,5 mln zł.

Z udziałem rezerwy ogólnej budżetu państwa przebudowano również drogę powiatową Brzozów – Jabłonka oraz Iskrzynia – Trześniów. Wartość tych inwestycji to ponad 514 tys. zł. W ramach dotacji pozyskanej z Europejskiego Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wykonano remont drogi powiatowej Jasienica Rosielna – Brzozów. Wartość tego zadania to ponad 511 tys. zł.

W minionym roku wybudowano również 7 odcinków chodników o łącznej długości 2 kilometrów 779 metrów za sumę ponad 2 mln złotych. Udział finansowy gmin powiatu brzozowskiego w tym przedsięwzięciu zamknął się kwotą 838 tysięcy złotych. Samorząd Województwa dołożył ponad 235 tysięcy złotych. Ponadto przekazano dotację w kwocie 120 tysięcy złotych dla Gminy Nozdrzec na budowę chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Izdebki (575 mb). Po za tym w ubiegłym roku odbudowano most w miejscowości Golcowa kosztem ponad 1 mln 200 tys. zł. Połowę tej kwoty pozyskano z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wszystkie wydatki związane z inwestycjami drogowymi, czyli remontami dróg powiatowych, opracowanie dokumentacji oraz na działalność Zarządu Dróg Powiatowych to prawie 16 mln zł, czyli ok. 24 procent wydatków budżetowych. Większość dużych inwestycji oświatowych miała miejsce w latach ubiegłych, w związku z jubileuszami szkół ponadgimnazjalnych, dlatego też w minionym roku w szkołach wykonano tylko drobne remonty oraz zakupy sprzętu i pomocy naukowych.  Ponadto prawie 190 tys. zł wydatkowano na stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.

W brzozowski Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny zainwestowano w roku 2012 prawie 10 mln zł.  Z budżetu powiatu przekazano 710 tysięcy złotych dotacji z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup innej aparatury medycznej i sprzętu. Całościowy koszt tych zakupów w minionym roku to prawie 5 mln zł. - Dziękuję wszystkim Radnym za zaangażowanie i sprawną pracę podczas sesji, posiedzeń komisji, dyżurów, jak również na co dzień - podczas nieformalnych, roboczych spotkań. To, że udało się nam osiągnąć tak znaczące rezultaty jest w dużej mierze Państwa zasługą. Za to samo chciałbym także podziękować Zarządowi Powiatu, Panu Wicestaroście, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Państwu Naczelnikom, Komendantom, Dyrektorom i Kierownikom powiatowych służb i jednostek. Dziękuję też wszystkim Pracownikom Starostwa i jednostek powiatu za codzienną rzetelną pracę na rzecz rozwoju powiatu, dla dobra jego Mieszkańców – powiedział Zygmunt Błaż  - Starosta Brzozowski.

Podczas sesji podsumowano działania związane z poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej powiatu brzozowskiego w pierwszym półroczu bieżącego roku. W lutym powiat otrzymał dotację w kwocie 920 tysięcy złotych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  na remont dróg: Jasienica Rosielna – Brzozów na długości 1863 metrów bieżących i Wzdów – Besko w miejscowość i Wzdów na odcinku 1379 metrów bieżących. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój) przeznaczone natomiast zostało na przebudowę drogi Jasienica Rosielna – Orzechówka (240 metrów bieżących).

W grudniu ubiegłego roku Zarząd Powiatu Brzozowskiego wystąpił do Burmistrza Brzozowa i Wójtów Gmin Powiatu Brzozowskiego z propozycją podjęcia wspólnej inicjatywy budowy chodników na terenie powiatu. Zainteresowane samorządy zadeklarowały 50-procentowy udział w kosztach budowy i Powiat Brzozowski zlecił wykonanie chodników w: Malinówce (243 mb), Wzdowie (162 mb), Jasionowie (250 mb), Haczowie (320 mb), Trześniowie (148 mb), Temeszowie (216 mb), Zmiennicy (188 mb), Przysietnicy (387 mb), Górkach (250 mb). Ponadto ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych budowy chodników w Golcowej (405 mb), Domaradzu (1020 mb), Humniskach (190 mb), Temeszowie (360 mb), Haczowie (740 mb).

Podjęto ponadto uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie, nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Brzozowie oraz upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70 rocznicę mordu na Wołyniu. Rada Powiatu w Brzozowie, dając świadectwo prawdzie i pamięci, oddała hołd Polakom i obywatelom polskim innych narodowości Wołynia i Kresów Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, pomordowanym, okaleczonym i poddanym cierpieniom przez nacjonalistów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, w latach 1939 -1947 oraz potępiła tę haniebną zbrodnię ludobójstwa. Rada Powiatu w Brzozowie wyraziła przekonanie, że zarówno dla teraźniejszości, a zwłaszcza dla przyszłości, niezbędne jest ujawnienie, opisanie i nazwanie tego strasznego zła, zwłaszcza tam gdzie się ono dokonało.
W trakcie sesji uroczyście pożegnano Tadeusza Pióro, który 27 maja br. został Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, przestając jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. Na jego miejsce powołana została Maria Cecuła – Zajdel.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne