Menu
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

KONKURS FILMOWY „MÓJ BRZOZÓW#2”

KONKURS FILMOWY „MÓJ BRZOZÓW#2”

REGULAMIN KONKURSU

FILMOWEGO

„MÓJ BRZOZÓW#2”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu filmowego - „Mój Brzozów#2” jest Burmistrz

Brzozowa i Brzozowski Dom Kultury .

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania filmów do konkursu filmowego

organizowanego w ramach obchodów XX Dni Brzozowa.

3. Celem nadrzędnym jest promocja kultury i sztuki w gminie Brzozów,

wyrażonej poprzez kinematografię.

4. Projekcja filmów konkursowych zakwalifikowanych do udziału w konkursie

finałowym, odbędzie się 24 czerwca 2016 r. w Parku Jordanowskim w

Brzozowie.

5. Głównym wydarzeniem pokazu finałowego będzie wyłonienie 3 najlepszych

dzieł filmowych, (ocenione i nagrodzone przez Jury). Ponadto najlepszy film

wybierze publiczność zgromadzona w Parku Jordanowskim.

6. Oceną prezentacji zajmuje się powołana przez Organizatora Komisja

Kwalifikacyjna.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE FILMOWYM

1. Konkurs filmowy ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich

wielbicieli filmu i twórców filmowych z gminy Brzozów.

2. Konkurs skierowany jest zarówno dla zawodowców jak i amatorów.

3. Organizator przyjmuje zgłoszenia filmów do konkursu na płytach DVD, CD,

Blu-Ray w plikach MP4, MOV, MPEG2 lub zgodny ze standardem DVD.

4. Zgłoszone filmy mogą być zrealizowane w dowolnej konwencji: film

fabularny, film dokumentalny, film animowany, teledyski oraz formy

eksperymentalne.

5. Zgłaszany film musi spełniać niniejsze warunki:

a. znajdować na osobnym nośniku (DVD, Blu-Ray)

b. posiadać czołówkę z tytułem filmu oraz napisy końcowe zawierające

nazwiska autorów oraz napis "Koniec",

c. czas projekcji zgłaszanych filmów nie może przekroczyć 8 minut.

d. Każdy twórca może zgłosić do konkursu max 2 filmy.

e. Nadesłany film bez załączonej podpisanej karty zgłoszenia i akceptacji

regulaminu nie zostanie przyjęty do konkursu.

f. film nie może zawierać treści ani obrazów brutalnych i obraźliwych,

treść musi być zgodna z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

g. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszelkie treści, w tym dzieła i osoby

umieszczone w filmie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i

osobistych

Warunki dodatkowe/kryteria oceny:

a. Zgodność z tematem konkursu.

b. Oryginalność podejścia do tematu konkursu.

c. Wartość artystyczna i estetyka pracy.

6. Filmy rażąco niskiej jakości lub uszkodzone pliki z filmem nie zostaną

dopuszczone do udziału w konkursie

7. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne. Komisja nie jest zobowiązana

do wyjaśniania swoich postanowień. W przypadku filmów o wyjątkowych

walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów

regulaminowych.

8. Filmy zakwalifikowane zostaną ocenione przez niezależne Jury powołane

przez Organizatora.

9. Płyty z kopiami filmów zakwalifikowanych do konkursów pozostają w

archiwum Organizatora przechodząc na jego własność.

§3

NADSYŁANIE FILMÓW NA KONKURS

1. Filmy wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora w

nieprzekraczalnym terminie 15 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla

pocztowego).

2. Warunkiem dopuszczenia filmu do konkursu jest wypełnienie formularza

zgłoszenia, który znajduje się na stronie www.bdk.net.pl oraz terminowe

przesłanie filmu (DVD,Blu-Ray lub plików MP4, MOV, MPEG2). Zgłoszone filmy

można przesyłać na DVD / Blu-Ray lub dostarczyć osobiście do siedziby

organizatora BDK/skretariat. Adres: BRZOZOWSKI DOM KULTURY, ul Armii

Krajowej 3, 36-200 Brzozów, z dopiskiem: „MÓJ BRZOZÓW#2” – konkurs

filmowy

3. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego

wypełnienia karty zgłoszenia organizator nie ma obowiązku dopuszczenia

filmu do konkursu.

4. Organizator w terminie do 21 czerwca poda listę filmów zakwalifikowanych

do udziału w konkursie finałowym na stronie www.bdk.net.pl

5. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych (DVD, Blu-Ray) nadesłanych do

konkursu.

6. Koszty transportu przysyłanych do konkursu nośników, jak również wszelkie

opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Koszty dojazdu na festiwal twórcy pokrywają we własnym zakresie.

§4

NAGRODY REGULAMINOWE

1. Najlepsze filmy walczyć będą o pierwszą, drugą i trzecią nagrodę pieniężną.

2. Jury i Organizator mają prawo dokonania innego podziału nagród, przyznania

dodatkowych lub ich nie przyznania.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność autora filmu w trakcie

ceremonii rozdania nagród 26 czerwca 2016 r. scena w Parku Jordanowskim

w Brzozowie. Autorom filmów nagrodzonych, nieobecnym na ceremonii

rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.

4. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę

reprezentującą.

5. Informację o uczestnictwie w ceremonii rozdania nagród osoby

reprezentującej należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej, podobnie

jak i zgłoszenie uczestnictwa osoby nagrodzonej, powinno znaleźć się u

Organizatora najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem konkursu finałowego.

6. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, Organizator

uzna go za nieobecnego.

§5

UWAGI OGÓLNE

7. Prawa autorskie zgłaszanego filmu nie mogą być ograniczone ani naruszać

praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

8. Zgłaszając film do udziału w konkursie uczestnik wyraża jednocześnie zgodę

na jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych.

9. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w

przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej

filmu zgłaszanego do udziału w konkursie filmowym - „Mój Brzozów#2” W

takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej

z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą

wyłącznie na uczestnika.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prezentowanych filmów w

całości bądź części podczas konkursu oraz do wykorzystania fragmentów

filmu w materiałach promocyjnych.

11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w zakresie

niezbędnych dla przeprowadzenia konkursu oraz w celu jest promowania.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagubienie bądź

uszkodzenia nośników z filmami z przyczyn od niego niezależnych.

§6

AKCEPTACJA WARUNKÓW I UWAGI KOŃCOWE

13. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego

regulaminu, a także deklarację, że osoba zgłaszająca film jest do tego

uprawniona.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje

dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu

----------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz: http://www.brzozow.pl/images/doc/dokumenty2016/

Ostatnio zmienianyczwartek, 14 kwiecień 2016 10:55
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne