Menu
Dzisiaj jest: 12 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
NAJNOWSZE:

Publikacja1

plus brzozow
reklama

XII sesja Rady Miejskiej: odwołanie przewodniczącego Rady, absolutorium dla burmistrza

fot. RavF fot. RavF

      Otwarcie sesji zwyczajnej przez Daniela Boronia –  Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz  przedstawienie porządku  obrad  zapoczątkowało obrady  XII sesji zwyczajnej  w dniu 25 czerwca br., podczas której doszło do odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz udzielenia Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania i kolejno absolutorium za rok 2018.

Nad przebiegiem tajnego głosowania dotyczącego odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej czuwała powołana  Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący – Krzysztof Bednarczyk oraz członkowie:  Piotr Jatczyszyn i Paweł Ścibor, po którym dalszą część sesji Rady Miejskiej w Brzozowie poprowadził Kazimierz Zajdel najstarszy wiekiem Radny Rady Miejskiej, pełniący zarazem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

W dalszej części Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania  Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz Szymon Stapiński  przedstawił również  Raport o stanie gminy Brzozów za 2018 rok, po którym pierwszy raz w historii samorządu  brzozowskiego odbyła się debata nad dokumentem w ramach której głos zabrali Radni: Andrzej Łach, Bogusław Szmyd, Daniel Boroń, Mariola Pilszak, Dorota Kamińska oraz Aleksandra Haudek.

Burmistrz Szymon Stapiński przedstawił ponadto  sprawozdanie finansowe gminy za 2018 r. oraz  sprawozdanie  z wykonania budżetu  Gminy Brzozów  za rok ubiegły, po którym Katarzyna Majdosz– Skarbnik Gminy Brzozów  zaprezentowała  otrzymane pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

Paweł Froń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał kolejno  protokół Komisji w sprawie  zaopiniowania dokumentów finansowych stanowiących podstawę udzielenia  Burmistrzowi Brzozowa absolutorium za rok 2018 oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie udzielenia absolutorium, po której Burmistrz Szymon Stapiński otrzymał przy siedemnastu głosach za oraz trzech wstrzymujących absolutorium od Wysokiej Rady.

Kolejne przyjęte przez Wysoką Radę trzy projekty uchwał dotyczących:

-zmiany na wniosek społeczności szkolnej nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy im. Macieja Rataja na Szkołę Podstawową Nr 2 w Przysietnicy im. Ks. Pawła Komborskiego wieloletniego proboszcza parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Przysietnicy,

– zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłaty za pobyt  dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie z Żłobku Samorządowym w Brzozowie prowadzonym przez samorząd gminy Brzozów, która stanowić będzie  równowartość kwoty 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– ustalenia wysokości  i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów związaną z prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie  Punktem Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w  Starej Wsi przedstawił Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia.

Z pytaniami do w/w uchwał zwrócili  się Radni: Adam Pomykała, Daniel Boroń oraz Bogusław Szmyd na które odpowiedzi udzielił Burmistrz Szymon Stapiński, podejmując jednocześnie temat planowanego utworzenia kolejnego żłobka na terenie gminy Brzozów.

Burmistrz podkreślił również fakt, iż ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka  w Żłobku Samorządowym na poziomie 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę  stanowi powrót do  założeń uchwały Rady Miejskiej  w Brzozowie podjętej  dnia 23 sierpnia 2013 r.

Przyjęte jednogłośnie trzy kolejne projekty uchwał umożliwiających m.in.: rozpoczęcie procedur planistycznych, w tym rozwoju nowych form gospodarczych oraz budownictwa mieszkalnego dotyczących:  przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów  – obszarów położonych przy ul. Kościuszki i Zdrojowej oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzozów 4” i „Brzozów 7” obejmujących wspomniane ulice  przedstawił Marcin Chudzikiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.

Została podjęta również  w pkt. 7 j porządku obrad jednogłośnie  uchwała w sprawie  powołania pięcioosobowego zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników  do sądów powszechnych w skład którego weszli Radni: Dorota Kamińska, Józef  Miksiewicz, Grzegorz Pietryka, Mariola Pilszak oraz Kazimierz Tympalski. Zespół winien przedstawić opinię  w kwestii kandydatów na ławników do sądów powszechnych do końca września br.

Naczelnik Piotr Zgłobicki  zaprezentował ujęte w kolejnych punktach porządku obrad uchwały  dotyczące: oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność gminy Brzozów w drodze przetargu znajdujący się przy ul. Mickiewicza 18 w Brzozowie, wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów położonych w miejscowości Przysietnica oraz uchwałę w sprawie uchylenia uchwały własnej w przedmiocie  oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność gminy Brzozów.

Wysoka Rada zwykłą większością głosów przyjęła przedstawiony przez Burmistrza Brzozowa  raport o sytuacji  ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie,  który wdł. wskaźników  ekonomiczno – finansowych  uzyskał ocenę punktową w wysokości 91,43 % maksymalnej liczby punktów,  prezentując jednocześnie protokół Rady Społecznej SP ZOZ dotyczący w/w raportu. Z licznymi pytaniami  zarówno w sprawie raportu, jak również aktualnej sytuacji w  SP ZOZ do Piotra Paczkowskiego –  Kierownika SP ZOZ w Brzozowie zwrócili się Radni: Daniel Boroń, Krzysztof Bednarczyk, Urszula Tesznar, Grzegorz Pietryka oraz Józef Miksiewicz. Wysoka Rada zatwierdziła  również  zwykłą większością  głosów sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2018 rok przedstawione przez Burmistrza Szymona Stapińskiego.

Program rozwoju edukacji w gminie Brzozów  był przedmiotem kolejnych dwóch podjętych jednogłośnie uchwał przedstawionych przez Katarzynę Majdosz – Skarbnika Gminy Brzozów. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na zaciągnięcie na realizację projektu zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019, natomiast kolejna zatwierdzenia realizacji projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  W punkcie 7 s porządku obrad nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi skierowanej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na działanie Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. do Rady Nadzorczej Spółki,  którą przedstawił Radny Kazimierz Zajdel – przewodniczący obradom XII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej. W niniejszej sprawie głos zabrał  autor  skargi, Radni: Dorota Kamińska i Andrzej Łach, Dominik Arendarczyk – sołtys sołectwa Grabownica Starzeńska, Zbigniew Irzyk  – Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. oraz Burmistrz Szymon Stapiński.

Zmiany  w tegorocznym budżecie gminy Brzozów, której projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Katarzyna Majdosz poprzedziły kończące obrady XII sesji zwyczajnej wolne wnioski w ramach których m.in.: Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli poruszyli szereg istotnych spraw dotyczących w szczególności: oświetlenia, remontu dróg i mostów, budowy chodników, wykonania monitoringu placówki oświatowej, prac  remontowych przy obiektach zabytkowych i remontu pomników oraz  jakże ważną i kluczową kwestię  rozwiązania problemu zbiorowego zaopatrzenia gminy Brzozów w wodę.

RavF

Więcej fot. w galerii: http://brzozow.pl/index.php/2019/06/26/absolutorium-dla-burmistrza-szymona-stapinskiego-oraz-odwolanie-przewodniczacego-rady-miejskiej-podczas-xii-zwyczajnej-sesji-rady-miejskiej/

Ostatnio zmienianyśroda, 26 czerwiec 2019 16:55
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne