Menu
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

„Dydyńskie MPK- Międzypokoleniowy Przekaz Kultury”. Od 3 czerwca można składać wnioski...

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

   Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni zaprasza do składania wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne realizowanym w ramach projektu „Dydyńskie MPK- Międzypokoleniowy Przekaz Kultury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016.

 

„Dydyńskie MPK- Międzypokoleniowy Przekaz Kultury”

Regulamin konkursu

 1. Założenie i cele
 2. Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 wspiera projekty, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych i wspierają aktywność obywatelską mieszkańców. Konkurs jest  prowadzony z myślą o grupach nieformalnych i organizacjach pozarządowych, które podejmują wspólny wysiłek , aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.
 3. zaangażowanie społeczeństwa Gminy Dydnia do realizacji działań mających na celu zaciskanie więzi międzypokoleniowych, aktywizację środowiska lokalnego,
 4. nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnymi liderami, grupami nieformalnymi, lokalnymi instytucjami a ośrodkiem kultury
 5. pomoc finansowa i organizacyjna mieszkańcom, którzy nie mają możliwości zrealizować własnych pomysłów
 6. Podejmowane działania maja służyć zwiększeniu zaangażowania lokalnej społeczności w życie społeczno-kulturalne, poprzez realizację działań oddolnie zainicjonowanych  przez mieszkańców.

2. Kto może założyć wniosek – beneficjenci konkursu

a) Wniosek na inicjatywę mogą złożyć mieszkańcy Gminy Dydnia:

- grupyformalne (Stowarzyszenia, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich,),

-grupynieformalne (min. 3 osoby, w tym jedna pełnoletnia ),

- osoby indywidualne,

zwane dalej wnioskodawcami.

b) W przypadku pomysłodawcy poniżej 18 r. życia we wniosku powinien być wskazany pełnoletni „opiekun projektu”

c) Jeden wnioskodawca może złożyć tylko  jeden wniosek .

3. Na co można złożyć wniosek, czyli rodzaje działań :

a) inicjatywy różnych grup wiekowych z zakresu kultury w postaci : warsztatów, zajęć

edukacyjnych, spotkań, wystawy, koncertów i innych pomysłów kulturotwórczych

b) inicjatywy pielęgnujące tradycje, dziedzictwo wielokulturowe regionu

c) kulturotwórczeinicjatywy międzypokoleniowe

d) działania muszą być skierowane do mieszkańców Gminy Dydnia.

4. Budżet konkursu

a) Całkowita pula programu wynosi 22 000 zł na 3 do 10 inicjatyw. Na jedną inicjatywę można

otrzymać maksymalnie 10 000 zł dofinansowania.

b) W szczególnych przypadkach  może zostać podjęta decyzja  o zmniejszeniu bądź zwiększeniu dofinansowania.

c) W przypadku złożenia kilku wniosków dotyczących danej miejscowości możliwość dofinansowania jest ograniczona do dwóch najwyżej punktowanych.

5. Tryb składania wniosków

a) Wypełniony i podpisany wniosek (zał. Nr. 1 ) należy złożyć w:

- Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Dydnia 84, 36-204 Dydnia w godzinach 9.00 – 16.00 osobiście lub pocztą (decyduje data złożenia wniosku)

b) Termin przyjmowania wniosków: od 03.06.2016 do 10.06.2016 r.

c) Konsultacje dla wnioskodawców po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – p. Jackiem Adamskim, tel. 500 530 970 w okresie składania wniosków tj.  od 03.06.2016 do 10.06.2016 roku

6. Kryteria oceny

I Ocena formalna

 1. Błędy formalne eliminujące  wniosek z dalszej oceny – wniosek złożony po terminie
 2. Błędy formalne podlegające korekcie:

- weryfikacja budżetu – poprawność wyliczeń, adekwatność kwot do ofert rynkowych

- kwalifikowalność wydatków – uwzględnienie w wykazie kosztów pozycji niekwalifikowalnych

- zgodność z celami projektu – cel nie mieszczący się w przedmiocie konkursu

- weryfikacja podpisów – brak podpisów na wniosku

- kompletność wniosku – wniosek niekompletnie wypełniony

- złożenie wniosku na nieodpowiednim formularzu

 1. Termin na dokonanie korekt: do 2 dni roboczych od stwierdzenia błędów formalnych

II Ocena merytoryczna

- ocena dokonywana przez GOKPiW w Dydni  ( 3 osobowa komisja)

- wniosek złożony bez błędów formalnych (brak konieczności poprawek na etapie weryfikacji wniosku)  5p

- projekt skierowany do mieszkańców co najmniej 2 sołectw – 3p , projekt skierowany do mieszkańców więcej niż 2 sołectw 5p

- projekt zakłada uczestnictwo osób z grup preferowanych (młodzież, niepełnosprawni) 10 p

- projekt zakłada działania międzypokoleniowe 10p.

- innowacyjność pomysłu na terenie sołectwa (5p), innowacyjność pomysłu na terenie gminy (10p)

- liczba uczestników projektu – powyżej 10 osób (5p), liczba uczestników projektu – powyżej 20 osób (10p)

- zgodność pomysłu z celami konkursu- (0-10p)

- racjonalny i zasadny budżet oraz przejrzysty harmonogram działań (0-10p)

- wykorzystanie zasobów lokalnych (ludzie, przestrzeń publiczna, dziedzictwo) (0-10p)

 - trwałość projektu – możliwość kontynuowania działań w przyszłości (0-10p)

- promocja projektu (0-10p)

- ocenę projektów przeprowadzi komisja powołana przez organizatora

w GOKPiW w Dydni  w dniu 15.06.2016 r. (środa) początek zebrania o godz. 16.00 Wnioskodawca ma maksymalnie 5 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu, prezentacji i przekonanie komisji

7. Termin realizacji inicjatyw

• 01.08.2016- 31.10.2016

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Urzędu Gminy Dydnia    http://www.gminadydnia.pl/pl/ do dnia 16.06. 2016 roku.

• Warunkiem otrzymania dofinansowania i podpisania umowy na realizację inicjatyw jest

otrzymywane przez GOKPiW w Dydni  dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację 2 części zadania Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016;

9. Złożenie podpisu na wniosku traktowane będzie jako wyrażenie zgody na

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zawartych w dokumentacji

konkursowej na potrzeby projektu , wynikającą z ustawy o ochronie danych

osobowych.

10. Z autorami dofinansowanych wniosków do dnia 20 czerwca 2016r. podpisana zostanie umowa na ich realizację

Załącznik nr 1

Wniosek konkursowy Dydyńskie MPK- Międzypokoleniowy Przekaz Kultury”

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu

 Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

1. Tytuł projektu  
2. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub nazwa organizacji  
Adres wnioskodawcy  
Dane do kontaktu (adres, mail, nr telefonu)  
Osoba upoważniona do podpisywania umów ze strony organizacji lub reprezentująca grupę nieformalną.                Imię i nazwisko, telefon, e-mail  
Imię i nazwisko drugiej osoby do kontaktu - telefon, e-mail  
3. Opis planowanych działań
 
4. Termin realizacji projektu  
5. Miejsce realizacji projektu                       
6. Odbiorcy projektu  
7. Ile osób będzie zaangażowanych w realizację projektu?  
8. Opis wkładu własnego
 
9. W jakie sposób inicjatywa będzie promowana?
 
10. Budżet projektu                    
L.p. Nazwa wydatku Cena jednostkowa

Ilość

Razem
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
         
Suma:  
             

 

11.Harmonogram planowanych działań

Data Zaplanowane działania
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      .......................................                                                      ..........................................................................

            miejscowość, data                                                                                                  pieczęć i podpis osoby upoważnionej

                                                                                                                                                   do reprezentowania organizacji

                                                                                                                                            lub czytelny podpi

Załącznik nr 2

Koszty kwalifikowane -  „Dydyńskie MPK- Międzypokoleniowy Przekaz Kultury”

1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki :

a. niezbędne dla realizacji zadania

b. poniesione w okresie 01.08.2016- 31.10.2016

c. udokumentowane (faktura, rachunek);

d. koszty poniesione przez wnioskodawcę.

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się :

- honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia , instruktorów - prowadzących warsztaty /twórców/ artystów;

- redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami ), pracowników obsługi technicznej

przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie)

(UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy.

Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/ i dzieło wraz

z rachunkiem).

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć

artystycznych z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

- koszty podróży /transportu: uczestników warsztatów ,artystów oraz innych  osób związanych z realizacją zadania , scenografii ,instrumentów elementów wyposażenia technicznego/sceny ;

- poligrafia – wydanie publikacji , stanowiących części zadania oraz ich dystrybucja;

- koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

- scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);

- noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów.

(materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianyczwartek, 02 czerwiec 2016 15:31
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne