Menu
Dzisiaj jest: 22 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

Składki PZW na bieżący rok...

PZW PZW

    W regionie mamy kilkuset wędkarzy skupionych w kołach Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzozowie, Nozdrzcu i Haczowie, stąd też podajemy uchwały Zarządu Okręgu krośnieńskiego PZW w zakresie składek i zasad wędkowania na wodach PZW w bieżącym roku:

Uchwała nr 1/10/14

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 29 października 2014 r.w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2015 r.

I. Wody ogólnodostępne:

 Członkowie PZW:

·         Składka roczna:

podstawowa pełna - 200 zł,

ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 140 zł

·         Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.        członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są 

zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.       członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę         i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego,

c.        członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki w takiej wysokości jak ustalił to macierzysty Okręg na zasadzie wzajemności,

d.       członkowie okręgów Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl i Krosno odznaczeni odznaką srebrną, złotą  i złotą z wieńcami PZW mogą wędkować na terenie wymienionych okręgów na wodach nizinnych obwodów rybackich po wniesieniu odpowiedniej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu, zezwolenia i rejestry połowów odbierane są w okręgach na terenie których dokonywany jest połów ryb,

e.        opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·         Składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 60 zł,  wody nizinne - 50 zł.

      Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach

      nizinnych w całym kraju,

·         Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich - 40 zł,

·         Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 30 zł,

Przy składkach okręgowych jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

·         W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki

podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

II. Składki na łowiska specjalne.

Składka roczna członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 130 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I      - 100 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II      - 100 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki     - 130 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi       - 100 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu         - 80 zł,

·         na zbiornik w Dukli             - 100 zł,

·         na zbiornik w Haczowie       - 50 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie      - 100 zł,

·         na zbiornik Nozdrzec – Izdebki       - 50 zł,

·         na zbiornik w Baligrodzie      - 50 zł,

·         na zbiornik w Cisnej      - 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 30 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I      - 20 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II       - 20 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki       - 30 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi         - 20 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu         - 12 zł,

·         na zbiorniki w Polance        - 12 zł,

·         na zbiornik w Dukli       - 20 zł,

·         na zbiornik w Haczowie      - 12 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie        - 25 zł,

·         na zbiorniki w Nozdrzec – Izdebki        - 12 zł,

·         na zbiornik w Baligrodzie       - 12 zł,

·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce       - 12 zł,

·         na zbiorniki w Bartoszowie      - 12 zł,

·         na zbiornik w Cisnej       - 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

 III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

roczna       - 1600 zł,

jednodniowa      -     80 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

 Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:

na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

na wodach nizinnych.

Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

Uchwała nr  2/10/14

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

1.     Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 10 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).

2.     Utrzymuje się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 zakaz zabierania złowionych lipieni.

3.     Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.

4.     Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

5.     Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

6.     Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

7.     Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.

8.     Obowiązuje miesięczny limit połowu sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. sandaczy i szczupaków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.

9.     Wprowadza się dzienny limit połowu świnki w ilości do 5 sztuk.

10. Utrzymuje się zakaz połowu metoda trollingową na zbiornikach zaporowych Solina, Myczkowce i Sieniawa w ciągu całego roku.

11. Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

12. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

13. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp..

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

(pzw krosno)

Życzymy w tym roku - taaakiej ryby;)

Ostatnio zmienianysobota, 10 styczeń 2015 12:09
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne