Menu
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Szkolne stypendium socjalne

   Miejski i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej od 01.09.2012r. Do 15.09.2012r. przyjmować będą wnioski o przyznanie „stypendium szkolnego o charakterze socjalnym” na rok szkolny 2012/2013.

   O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351,00 zł, wrześniu i 456 zł od października br.

- są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, są uczniami szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- złożą wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dnia 15.09.2012r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2012r.

Formularze wniosków dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium dostępne są w Ośrodkach Pomocy Społecznej, także na stronach www gmin.

   Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie , uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

   Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia … o wysokości dochodów członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) o wysokości wynagrodzenia za pracę

2) o wielkości gospodarstwa rolnego( dochód 207 zł/ha przeliczeniowy , a od października 250zł/ha przeliczeniowy)

3) o wysokości rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych

4) o wysokości dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,

5) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,

6) o wysokości świadczeń z pomocy społecznej,

7) o wysokości dochodów z pracy dorywczej,

8) o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy

9) o wysokości innych stypendiów.

   Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu:

podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych,

jednolitego stroju szkolnego (1 bluza sportowa, 1 spodnie sportowe, 1 koszulka sportowa, 1 spodenki sportowe,),

tornistra, plecaka (raz w semestrze),

obuwia sportowego na w-f (dwa razy w semestrze),

stroju na w-f (raz w semestrze),

przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu,

artykułów i przyborów szkolnych,

okularów korekcyjnych,

tuszów do drukarek,

multimedialnych programów edukacyjnych,

sprzętu muzycznego,

komputera, oprogramowania, części do komputera,

biurka i krzesła do komputera,

pokrycia kosztów abonamentu internetowego,

oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Nie będą respektowane faktury na obuwie lub odzież bez dopisku „sportowe”.

     W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, internat). Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców.

 

   UWAGA! Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, pytajcie więc o szczegóły w MOPS Brzozów i GOPS-ach na terenach gmin, właściwych miejscu zamieszkania.

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne