Menu
Dzisiaj jest: 26 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

obraz viber 2023 12 13 19 58 47 737

Konkursy na czaskorona wirusa (4)

"Podkarpacka Tęcza '24"

     Regulamin

Informacje wstępne

 Organizator konkursu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 1. Patronat nad konkursem sprawują:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  

Cele konkursu i kategorie

 1. Cele konkursu :
 • popularyzacja historii i miejsc związanych z legendami Podkarpacia,
 • uwrażliwienie na losy pojedynczych bohaterów, których życie owiane jest legendą,
 • poszerzanie wiedzy uczniów o przeszłości, historii ziemi podkarpackiej
 • kształtowanie więzi emocjonalnej z „NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”,
 • rozwijanie zdolności artystycznych i informatycznych uczniów,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia,
 • rozbudzanie ciekawości przeszłością Podkarpacia.
 1. Organizatorzy zapraszają do udziału w zmaganiach konkursowych przede wszystkim uczniów szkół

     ponadpodstawowych i podstawowych województwa podkarpackiego.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych:

 1. a) kategoria plastyczna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

     (klasy od I do IV i V- VIII),

 1. b) kategoria fotograficzna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

    (klasy od VI do VIII),

 1. c) kategoria multimedialna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

   (klasy od VI do VIII).

 1. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej jest samodzielne wykonanie ilustracji do dowolnej legendy związanej z Podkarpaciem inspirowanej podaniem, opowieścią ludową itp. (np. corrida w Dynowie, Diabeł Łańcucki i inne) .

Obowiązujący format pracy to A3, technika dowolna. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • kompozycję,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • pomysłowość i samodzielność w przedstawieniu tematu,
 • walory artystyczne ,
 • czytelność przekazu.

 W kategorii fotograficznej należy przygotować samodzielnie 1 zdjęcie (barwne lub czarno – białe),

miejsca owianego tajemnicą, legendą, z którym wiąże się jakaś historia prawdziwa lub tkwiąca                            w świadomości zbiorowej (np. “Prządki” i inne).

Format zdjęć : 20x30 cm (A4).  Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie zdjęcia): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • ciekawe rozwiązania i ujęcie tematu,
 • oryginalność i estetyka pracy,
 • technika wykonania.

6.  W kategorii multimedialnej uczestnik przygotowuje prezentację na jeden z trzech tematów:

„Cudowne, niesamowite i legendarne miejsca” (temat odnosi się do miejsca lub miejsc, z których powstaniem wiążą lub wiąże się jakaś historia, legenda np. tajemnicze źródełko o uzdrawiającej mocy, błędny kamień i inne).

 1. „Ludzie - legendy. Ich historie i pasje” (uczestnik przedstawia osobę lub ludzi, których działalność społeczna, artystyczna, sportowa, polityczna, historia życia oraz pasje, hobby wpłynęły na rozsławienie Podkarpacia, mogą to być również wynalazcy, naukowcy itp. - np. Ignacy Łukasiewicz i inne).
 2. „Historia, która wydarzyła się naprawdę(zadaniem uczestnika jest odniesienie się do wydarzenia z przeszłości lub współczesności, z którym wiąże się jakaś intrygująca, niesamowita historia, ważne wydarzenie, które miało miejsce na Podkarpaciu np. wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego we wsi Wydrna, odkryte na Podkarpaciu skarby kultury materialnej i niematerialnej i inne ).

Do konkursu można zgłosić tylko 1 prezentację na jeden z wybranych tematów (w dowolnej aplikacji do tworzenia prezentacji), przygotowaną przez 1 osobę. Musi być ona opatrzona tytułem i danymi autora. Uczestnik sam decyduje o jej formie (np. relacja, przewodnik, pamiętnik i in.). Wszystkie umieszczone w prezentacji treści (wpisy, zdjęcia i inne) muszą być zgodne z wybranym tematem tej kategorii konkursu. Prezentacja musi być przekazana w formie elektronicznej – na płycie CD.

Do prezentacji należy dołączyć kartę zgłoszenia.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • oryginalność witryny,
 • zawartość merytoryczna,
 • ciekawe ujęcie tematu,
 • szata graficzna, efekt wizualny,
 • celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

 Terminarz:

 1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem
  rodzica/ opiekuna należy przesłać lub podać organizatorom do 14 marca 2024r. do tego dnia muszą
      być  u organizatorów.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net. 
 3. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich
  kategoriach, odbędzie się 18 kwietnia 2024r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz. 10.00.

 Informacje organizacyjne

 1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 2. Uczestnicy – laureaci konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Organizatorzy mając przekonanie o tym, że zainteresowanie młodzieży walorami naszego regionu
  w dużej mierze zależy od nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów przygotowujących

    uczestników i podziękowania dla szkół.

 1. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń prosimy przesłać na adres:

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Polna 3

36 – 065 Dynów

(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

 1. Uczestnik, wysyłając prace na konkurs, akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na
  przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz prac w związku z organizacją imprezy
  kulturalnej.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby:
  dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb - telefonicznie 16 652 10 45 albo
     
  mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. W przypadku zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Załącznik:

 1. Karta zgłoszenia do konkursu wraz z zgodą rodziców / opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie.

Organizatorzy

Czytaj dalej...

Cztery pory roku w gminie Haczów

"CZTERY PORY ROKU W GMINIE HACZÓW"

Regulamin konkursu fotograficznego Cztery pory roku w Gminie Haczów

 edycja IV

I Organizator i czas trwania konkursu:

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Haczów.

Prace fotograficzne należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Haczów z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Gminie Haczów” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).

II Cel konkursu:

Celem Konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Haczów” jest rozwijanie zainteresowań fotografią, wyzwalanie inwencji twórczej, utrwalanie najciekawszych zakątków Gminy Haczów oraz stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich umiejętności fotograficznych. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Haczów, dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe i szkoły średnie) i osób dorosłych.

III Zasady ogólne

Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne, przedstawiające miejsca w naszej gminie w czterech porach roku. Nie muszą to być fotografie przedstawiające to samo miejsce – musi być natomiast widoczne odniesienie do pory roku.

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

Prace fotograficzne:

na pracę konkursową składają się 4 zdjęcia,

każde z czterech zdjęć musi przedstawiać inną porę roku,

technika wykonania i kompozycja fotografii jest dowolna,

prace nie mogą być podklejone ani oprawione,

format wywołanej fotografii: A4 (297 x210 mm),

jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku.

Dostarczone prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora i miejsce, gdzie je wykonano.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów: „haczow.pl”, przygotowana zostanie również ekspozycja pokonkursowa.

Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie fotografii w materiałach promocyjnych, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Gminy Haczów.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formularz zgłoszenia, zawierający wymagane oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

IV Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wyczerpują drogę reklamacyjną.

Kryteria oceny obejmują: zgodność z tematem konkursu, spójność stylu pracy, innowacyjne podejście do tematu, wartość artystyczną i estetyczną prac.

Organizator przewiduje przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnień.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów.

Z laureatami konkursu organizator skontaktuje się telefonicznie lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

V Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej haczow.pl/konkurs

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Urząd Gminy Haczów, 36 - 213 Haczów 573,

tel. 13 43 910 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Formularz zgłoszenia prac do konkursu fotograficznego w kolejnym pliku.

Gmina Haczów

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne