Menu
Dzisiaj jest: 26 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

obraz viber 2023 12 13 19 58 47 737

Halina Kościńska

Halina Kościńska

                                 HALINA KOŚCIŃSKA

 

     Urodziła się 3 września 1949 r. w Brzozowie. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie – rocznik 1967 r. Ukończyła 2-letnie pomaturalne Studium Nauczycielskie w Tarnowie w 1978 r.

   W latach 1967 – 1980 pracowała w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Brzozowie

jako pracownik administracji oświatowej i jako nauczycielka. Podczas pracy w szkole ukończyła liczne kursy m.in. Centralną Szkołę Instruktorów Zuchowych ZHP w Cieplicach Śląskich i Kurs Kierowników Obozów Wędrownych i Wycieczek Szkolnych w Przemyślu. Przez kilka lat prowadziła dla młodzieży brzozowskiej szkoły podstawowej drużyny zuchowe oraz obozy wędrowne w Bieszczadach, na Roztoczu, w Górach Świętokrzyskich oraz wiodące przez Gorce, Pieniny i Tatry.

     Od stycznia1980 r. do 31 maja 1988 pracowała jako specjalista ds. kadr i administracji Referatu Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

     Z dniem 01 czerwca 1988 r. podjęła pracę w Muzeum Regionalnym PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, przemianowanym w lipcu 1995 r. na Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie. Zajmowała się przede wszystkim współpracą muzeum ze szkołami oraz kulturą ludową. W latach 1998 – 2004 była dyrektorem w/w placówki muzealnej. W latach 1994 -2004 pełniła ponadto funkcję redaktora naczelnego miesięcznika regionalnego „Wiadomości Brzozowskie”, wydawanego przez muzeum. Miesięcznik ten w latach 2001-2004 trzykrotnie otrzymał ( raz I i dwukrotnie III nagrodę) w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej Warszawie.

     W latach 2000-2003 miała raz w tygodniu (środy i niedziele) audycje na żywo dla słuchaczy Katolickiego Radia Fara w Krośnie i Katolickiego Radia VIA w Rzeszowie. W latach 1998 -2004 była przewodnicząca Rady Kultury i Sportu Związku Gmin Brzozowskich oraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa. Jako przewodnicząca ZGB koordynowała przedsięwzięcia instytucji kultury gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Jasienica Rosielna, Haczów i Nozdrzec oraz sprawowała patronat nad twórcami i artystami ludowymi regionu brzozowskiego.

     W latach 1998 -2004 była wykładowcą etnografii w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie pow. Brzozów, a w latach 2005-2009 prowadziła zajęcia z etnografii w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej pow. Sanok.

     Podczas pracy w brzozowskim muzeum w latach 1988 -2004 jako pracownik, a następnie dyrektor placówki prowadziła wielokierunkową działalność zmierzającą do utrwalenia dziedzictwa kultury ludowej regionu brzozowskiego. Była inicjatorką czasowych i stałych ekspozycji muzealnych z zakresu szeroko rozumianej kultury ludowej, inicjowała nabywanie nowych eksponatów do działu historycznego, etnograficznego, do archiwum i biblioteki muzealnej oraz zachęcała studentów do pisania prac licencjackich i magisterskich o kulturze ludowej regionu brzozowskiego, udzielając wskazówek merytorycznych i metodycznych, poszerzając podstawę bibliograficzną.

     Koordynowała wcześniej jako kierownik pracowni poligraficznej brzozowskiego muzeum,

następnie jako dyrektor placówki działalność edytorską muzeum. Była redaktorem kilkunastu pozycji książkowych, które w całości lub części podejmowały kwestie z życia wsi.

     Prowadziła aktywną działalność oświatową wśród młodzieży szkolnej. Wygłaszała prelekcje z zakresu etnografii, ekologii walorów krajoznawczo-turystycznych regionu brzozowskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz prowadziła wykłady podczas warsztatów metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krośnie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku dla nauczycieli z powiatów: brzozowskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego „Dziedzictwo kulturowe w regionie brzozowskim i na Podkarpaciu”. Jej profesjonalne i pełne zaangażowania prelekcje – to tysiące słuchaczy wśród młodzieży i dorosłych w ciągu 20 lat pracy w brzozowskim muzeum.

     W muzeum organizowała różnorodną działalność m.in. przeprowadzała lekcje muzealne, oprowadzała grupy szkolne i gości zwiedzających ekspozycje oraz brała udział w przygotowaniach widowisk obrzędowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Cele edukacji regionalnej z uwzględnieniem folkloru realizowała podczas rajdów „Poznajemy historię i piękno ziemi brzozowskiej”, których była pomysłodawczynią i organizatorem.

   Była przewodniczącą wielu konkursów wiedzy etnograficznej organizowanych przez muzeum, szkoły, Gminne Ośrodki Kultury i Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz uczestniczyła aktywnie w wieczornicach, spotkaniach, benefisach, jubileuszach i pracach KGW. Z jej inicjatywy muzeum organizowało od 2000 r. Jarmark Folklorystyczny na brzozowskim rynku, który stopniowo stawał się imprezą z udziałem artystów powiatu brzozowskiego, Podkarpacia, a także ze Słowacji i Ukrainy.

    Sponsorowała jako dyrektor muzeum i osoba prywatna inicjatywy promujące kulturę ludową. Dzięki jej licznym inicjatywom i pomysłom rozsławiła regionalną etnokulturę, a dzięki jej mecenatowi wypromowała wielu twórców ludowych i poetów jeżdżąc z nimi na konkursy, prezentując ich sylwetki na łamach „Wiadomości Brzozowskich”, wreszcie wydając im tomiki poetyckie i organizując spotkania autorskie w szkołach i bibliotekach.

     Na łamach miesięcznika regionalnego „Wiadomości Brzozowskie”, „Wiadomości Małopolskie” oraz „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” przez 27 lat opublikowała ponad 600 wywiadów i artykułów z zakresu samorządu lokalnego, etnografii, ekologii, oświaty, dziejów Żydów brzozowskich, wystaw i różnych imprez muzealnych lub oświatowych.

     Z dniem 01 stycznia 2005 r. przeszła na emeryturę, ale jeszcze do końca 2007 roku (3 lata) pracowała w muzeum w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmując się przede wszystkim katalogowaniem zbiorów. Pisała także artykuły do „WB” oraz pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego „WB”.

   Wspólnie z mężem Zbigniewem 19 XI 2005 r. otrzymali z rąk Andrzeja Bieńczaka podczas Kryształowego Jubileuszu ELEO BUDMAX specjalną nagrodę „Dobrego Anioła” „Za dobro, które mnie i bliźnim uczyniliście”. Znaleźli się H. i Z. Kościńscy wśród 14 osób wyróżnionych.

     Od 2002 r. była członkiem Rady Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie, a od 2011 r. jest przewodniczącą Rady Fundacji.

     W latach 2010 -2013 była członkiem założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. Opracowała w 2012 r. 18 biogramów twórców do cz. I folderu i 20 biogramów twórców do cz. II folderu SLT pt.. „Promocja kultury poprzez twórczość ludową w powiecie brzozowskim”.

     W 2012 r. wykonała opracowanie redakcyjne i korektę publikacji „100 lat służby OSP w Trześniowie” autorstwa Krystyny Wojtoń i Leona Ziemiańskiego, a w 2015 r. napisała wstęp „Kapliczki – świadkowie historii, chwała Bogu i ich znaczenie w życiu wsi „ oraz wykonała korektę publikacji „Kapliczki i figury na terenie Gminy Haczów” pod redakcją Krystyny Wojtoń.

     Współpraca z poetką z Izdebek Danutą Czają zaowocowała napisaniem „Słowa o Autorce” do II jej tomiku poetyckiego „Gdzie schylona malwy głowa” w 2014 r. i „Słowa wstępnego” do III tomiku „Gdy słońce zachodzi” w roku 2015 oraz wykonaniem jego korekty.

     W roku 2014 napisała ponadto wstęp „Vetera novis augere” – „Nowe rośnie na starym” do albumu fotograficznego Dariusza Golisa „Brzozów i okolice dawniej i dziś”.

     Od 2016 r. pisze cykliczne artykuły dla „Brzozowiana.pl” – „Tradycje, zwyczaje, obrzędy”, „Zwyczaje rodzinne”, „Znani i nieznani z regionu”, „Ziemia urodzajna w artystów”. Napisała też artykuły o brzozowskich Żydach, , „Prawdy i legendy o kolei brzozowskiej” i inne, dotychczas ponad 35 artykułów.

     Współpracuje także od 2016 r. z „RBR.INFO.pl „ , gdzie zamieszczane są filmy, na których Halina Kościńska opowiadała o tradycjach i obrzędach dorocznych, o Żydzie brzozowskim Natanie Weissie, dziennikarce, poetce i pisarce Annie Kajtochowej, o Katarzynie Starzeńskiej z Grabownicy – łącznie nagranych zostało 15 filmów, a obecnie nagrywane są filmy o rodach ziemiańskich z powiatu brzozowskiego z cyklu „Sól naszej ziemi”. Dotychczas nagranych zostało 7 filmów z tego cyklu.

     W 2017 roku miała dwa wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Brzozowie oraz jeden wykład dla członków Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Brzozowie, drugi w lutym 2018 r. w w/w stowarzyszeniu., trzeci zaplanowany jest na czerwiec 2018 r.

     Przedstawiła losy hrabianki Katarzyny Starzeńskiej przed premierowym spektaklem „La Belle Gabrielle. Portret damy” w Grabownicy w 2017 r. i 08 marca 2018 r. przed spektaklem z okazji Dnia Kobiet w Dydni.

     Halina Kościńska przez swoją wytrwałość, zdecydowanie, a przede wszystkim skuteczność działania zdobyła sobie uznanie i szacunek społeczności lokalnej. Swoją pracą pokazała i nadal pokazuje na czym polega prawdziwy profesjonalizm nasycony autentycznym zaangażowaniem.

     Za wieloletnią pracę oświatową, kulturalną i społeczną, za osobisty wkład pracy w rozwój brzozowskiej placówki muzealnej otrzymała liczne dyplomy, podziękowania i listy pochwalne. Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002) przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz licznymi nagrodami: Inspektora Oświaty i Wychowania(1982,1984,1986,1988), Burmistrza Brzozowa (1990, 1995, 1998, 2001), Marszałka Województwa Podkarpackiego (2002), Nagrodą I stopnia im. F. Kotuli (2004) – przyznaną przez kapitułę Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, nagrodą Zarządu Związku Gmin Brzozowskich jako redaktor naczelny „Wiadomości Brzozowskich” (2004), nagrodą Starosty Brzozowskiego (2004), statuetką i tytułem „Indywidualność roku 2007 w regionie brzozowskim”(2008) na wniosek starosty i wójtów gmin powiatu brzozowskiego. Ostatnie wyróżnienie otrzymała :” za prowadzenie pozazawodowej działalności w zakresie dziedzictwa kultury ludowej, za liczne pomysły i inicjatywy, za uczenie i wychowanie w poszanowaniu dla pamiątek przeszłości i dorobku twórców regionu brzozowskiego oraz za energię i zapał, który oddała […] służbie dla społeczeństwa regionu brzozowskiego”.

       W 2012 i 2013 r. nominowana była do tytułu „Zasłużony dla powiatu brzozowskiego”.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 02 kwiecień 2018 13:09
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne