Menu
Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena

BANERREKRUTACJAm

szkolamuzyczna

Dr inż. Mateusz Kaczmarski - rektorem Uczelni Wyższej im. Jana Grodka w Sanoku

      Wybory rektora odbyły się 30 czerwca br. Kolegium Elektorów po zgłoszeniu kandydatury przez Radę Uczelni i pozytywnym jej zaopiniowaniu przez Senat jednogłośnie zdecydowało, że w kadencji 2020-2024 funkcję rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku będzie pełnił dr inż. Mateusz Kaczmarski – dotychczasowy dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej. Rektor prof. ucz. dr hab. Elżbieta Cipora zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie ubiegała się po raz trzeci o to stanowisko, ponieważ ta sama osoba może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rektor elekt rozpocznie kadencję 1 września br.

     Dr inż. Mateusz Kaczmarski w 2003 roku ukończył I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Następnie rozpoczął studia w Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku rolnictwo specjalność agrobiologia. W 2009 roku ukończył studia magisterskie przedstawiając pracę pt. „Ocena osadów dennych ze zbiorników retencyjnych”. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej pod opieką prof. dr hab. Czesławy Jasiewicz. Po obronie rozprawy doktorskiej w marcu 2015 pt. „Przyrodnicza ocena osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego” Rada Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nadała Mateuszowi Kaczmarskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Ponadto w 2009 roku, w czasie urlopu dziekańskiego, ukończył roczne studium „Business management” w Sydney Business Institute (Sydney, Australia).

Mateusz Kaczmarski od 2010 r. został zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, a od 2015 roku na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Rolnictwa, a następnie funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Dr inż. Mateusz Kaczmarski jest wykonawcą dwóch grantów promotorskich z PO Kapitał Ludzki „Stypendium dla doktorantów”, a także wykonawcą w projekcie badawczym pn. „Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka”. Ponadto jest autorem ekspertyzy wdrożeniowej z zakresu zagospodarowania osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego dla RZGW w Krakowie (inwestycja na kwotę ok. 50 mln zł w trakcie realizacji). Mateusz Kaczmarski jest współautorem czterech wniosków o powołanie nowych kierunków studiów w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, a także autorem i wykonawcą projektu pn. „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz współautorem wniosku złożonego w ramach działania „Współpraca” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wniosek w ocenie).

Prywatnie Mateusz Kaczmarski jest żonaty, ma dwóch synów, jest rolnikiem, instruktorem narciarstwa zjazdowego, biegowego i hipoterapii, podróżnikiem oraz miłośnikiem gór i przyrody.

Wojciech Pajestka

Czytaj dalej...

Rekrutacja trwa...

Ruszyła rekrutacja w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w roku akademickim 2020/2021.

Zapraszamy na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe.

KIERUNKI STUDIÓW

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNEJ

INSTYTUT MEDYCZNY

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY

INSTYTUT TECHNICZNY

 

Zarejestruj się już dzisiaj na stronie https://up-sanok.edu.pl/rekrutacja-elektroniczna i złóż wszystkie dokumenty elektronicznie.

Wersje papierowe będą wymagane dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia!

 

Pobierz informator uczelniany 2020

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

https://up-sanok.edu.pl/kandydaci

tel.: +48134655954, +48134655967

TERMINY REKRUTACJI:

 1. Termin rekrutacji elektronicznej 
 • 1 czerwca 2020r. - 31 października 2020 r. (do godz. 9:00)
 1. Termin rekrutacji (obrad Komisji Rekrutacyjnych):
 • I termin: 7 lipca 2020r.
 • II termin: 28 sierpnia 2020r.
 • III termin 25 września 2020r.

Podstawowym zadaniem Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku jest solidne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów poprzez wyposażenie go we właściwe kompetencje zawodowe. Dobrze skonstruowany program studiów jest czynnikiem warunkującym sukces zawodowy absolwentów.

Mocnym atutem są praktyki zawodowe, które na studiach pierwszego stopnia trwają minimum pół roku, a na studiach drugiego stopnia minimum trzy miesiące. Student nabywa wiedzę teoretyczną w czasie wykładów, następnie opanowuje określone efekty uczenia się w warunkach pracowni, odbywa zajęcia praktyczne pod opieką nauczycieli akademickich, kolejnym etapem są praktyki zawodowe realizowane w zakładach pracy z którymi Uczelnia zawarła stosowne porozumienia. Ponadto należy podkreślić, że w opracowywaniu i doskonaleniu programów studiów istotną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi Uczelnia ściśle współpracuje.

Wizytówką Uczelni są jej studenci i absolwenci. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2019 za znaczące osiągnięcia, trzykrotnie  zostało przyznane studentom sanockiej Uczelni. Jest to ogromny sukces zważywszy, iż w tym czasie stypendystami Ministra z wyższych uczelni zawodowych zostało zaledwie kilka osób.   Uczelnia może pochwalić się absolwentami, którzy już uzyskali stopnie naukowe i prowadzą działalność badawczo-dydaktyczną, i często biorą udział w procesie kształcenia naszych studentów.  

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku posiada doskonale rozwiniętą bazę dydaktyczną, której podstawą są nowoczesne pracownie i laboratoria. Wizytówką Uczelni jest m.in. Centrum Sportowo-Dydaktyczne, które służy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, lecz także całej społeczności regionu. Studenci zrzeszeni w Klubie Uczelnianym AZS UP Sanok osiągają znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym. Obecnie realizowana jest duża - ponad 30-milionowa inwestycja pn. budowa Centrum Symulacji Medycznej. W Centrum w specjalnie zaaranżowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe.

Czytaj dalej...

Studenci powrócili na zajęcia

       Na ten dzień czekaliśmy wszyscy bardzo długo! Po przerwie spowodowanej ograniczeniami funkcjonowania Uczelni będącej następstwem rozporządzeń rządowych w związku z wirusem SARS-CoV-2, studenci Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku powrócili na zajęcia. Nie na wszystkich kierunkach studiów da się bowiem przeprowadzić zajęcia w systemie zdalnym.

Dlatego z taką wielką radością powitano po przerwie studentów kierunków ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo w murach sanockiej Alma Mater.

Oczywiście wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, tak aby w jak największym stopniu zadbać o zdrowie studentów.

Przy realizacji zajęć pomocne okazały się przyłbice przygotowane przez drukarzy 3D, którzy od dwóch miesięcy wspomagają walczących z koronawirusem.

Wojciech Pajestka

Czytaj dalej...

Amelia Piegdoń ponownie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

       W roku akademickim 2017/2018 dwie studentki ówczesnej PWSZ w Sanoku  Amelia Piegdoń i Ewa Bujalska otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kiedy końcem roku 2019 do sanockiej uczelni wpłynęło pismo z Ministerstwa informujące, że w roku akademickim 2019/2020 ponownie Amelia Piegdoń znalazła się w zaszczytnym gronie stypendystów Ministra radość była jeszcze większa.  Wyróżnienia otrzymało 488 studentów z całej Polski spośród 1 106 złożonych wniosków. Jednak spośród nich tylko dwie osoby! (w tym Amelia), drugi raz w ciągu dwóch lat takie stypendium otrzymały. To wydarzenie niezwykłe, promocja studentki i Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Tak też wiadomość tą odebrała rektor Uczelni prof. ucz. dr hab. Elżbieta Cipora, która powiedziała:

Jest to ogromny, już kolejny sukces naszej studentki – Pani Amelii Piegdoń, w pełni zasłużony, będący naturalnym następstwem Jej pracowitości, systematyczności, wiedzy, konsekwencji w działaniu połączonej z pasją. Jest osobą wyróżniającą się swoim zaangażowaniem w prowadzeniu badań naukowych, publikacjami wyników tych badań w czasopismach wysokopuntowanych, a także aktywnym udziałem w konferencjach naukowych. Ponadto prowadzi zajęcia dla uczestników Akademii Małego Żaka oraz studentów Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przygotowuje teksty popularyzujące naukę do czasopism regionalnych, jest członkiem Senatu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, a także angażuje się w jej promocję. Gratuluję Pani Amelii stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które świadczy również o jakości kształcenia w naszej Uczelni. Gratuluję Jej Rodzicom, ponieważ wzorowa postawa studentki jest wyrazem Ich sukcesu wychowawczego. Dziękuję szczególnie Panu dr Marianowi Szewczykowi oraz wszystkim nauczycielom akademickim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju zainteresowań naukowych i pasji naszej stypendystki. Chciałabym, aby w przyszłości Pani Amelia znalazła się w gronie nauczycieli akademickich Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Wojciech Pajestka: Jak możemy odczytać w uzasadnieniu stypendium zostało przyznane Ci za „wybitne osiągnięcia naukowe”. Co wg Ciebie było podstawą jego przyznania i co takiego interesującego wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat, co pomogło Ci ponownie  otrzymać tak wielkie wyróżnienie?

- Amelia Piegdoń:  Według regulaminu punkty przyznawane są za artykuły naukowe, granty oraz konferencje. Sam człowiek niewiele jest w stanie zrobić, ale zespół naukowy do którego należę daje dużo większe możliwości. W ciągu tego okresu napisaliśmy cztery artykuły wysoko punktowane.  Brałam udział w sześciu projektach badawczych (nie tylko o porostach) oraz byłam prelegentką na czterech konferencjach. Należy zaznaczyć, że poprzeczka poszła do góry. Wymogi, które pozwalają na uzyskanie punktów uległy zmianie. Nie wszystkie konferencje czy publikacje są brane pod uwagę. Liczy się skala i zasięg danego osiągnięcia. Jeżeli chodzi o samą tematykę moich działań to chyba nikogo nie zdziwi jak powiem, że są to porosty. Ale nie tylko.  Brałam także udziału w monitoringu gatunków zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Podniebne (nadrzewne) wspinaczki w których uczestniczę także weryfikują inne organizmy.

WP: Wiem, że jeżeli chodzi o Twój rozwój naukowy niebagatelną rolę odegrał dr Marian Szewczyk, który zresztą po pierwszym stypendium mówił, że zarówno Ty jak i Ewa Bujalska jesteście „żywą” reklamą uczelni naszej Uczelni. Czy coś zmieniło się od blisko dwóch lat w podejściu dr. Szewczyka do Twojej kariery naukowej?

AP: Pamiętam doskonale jak po pierwszym stypendium wybiegłam z sali w podskokach, kiedy Ewa pokazała mi nas na liście, a tym razem… lepiłam pierogi kiedy koleżanka napisała mi gratulacje. Po opadnięciu  pierwszych emocji telefon do doktora Szewczyka. Pomimo tego, że w ciągu tego czasu nasze relacje się zmieniły – Pan dr nie jest moim promotorem, nie mamy czasu na dalekie podboje świata z aparatem w ręku tak jak do tej pory,  to jednak zawsze mogę na niego liczyć. Bardzo często mamy odmienne zdanie, nasze wizje i pogląd na pewne sprawy znacznie się różni.  Ale wg mnie jest to bardzo dobre. Już po pierwszym wyróżnieniu  zarówno Ewa jak i ja odczułyśmy wielkie zadowolenie i niejako dumę z naszego osiągniecia i z nas samych. Ale po fali gratulacji i laurów dr Szewczyk  powiedział – czas wziąć się za robotę – więc się wzięłam. A co do samej „żywej” reklamy, to uważam że jak człowiek robi coś nie na pokaz, nie dla innych i wkłada w to całe serce (ja naprawdę lubię to co robię) to jest dla otoczenia wiarygodny. A to w reklamach jest najważniejsze.

I rzeczywiście zapytany przeze mnie dr Szewczyk prekursor i inicjator rozwoju talentu Amelii o to jak przyjął informację o stypendium odpowiedział:  Przecenia Pan moją rolę! Moją reakcją na przyznane stypendium była eksplozja radości!! Po pierwsze, z przyjemnością śledzę rozwój Amelii i często z nią rozmawiam. Stąd radość kiedy ktoś dobrze znany i lubiany sięga po tak wysokie wyróżnienie. Po drugie, cieszę się że Amelia otrzymawszy pierwszy raz stypendium, nie osiadła na laurach ale poczuła się pewnie w swych możliwościach i znów sprostała wyzwaniom. To dobrze wróży rozwojowi jej kariery! Jestem przekonany że nie ostatni raz rozmawiamy o Amelii. Po trzecie, jej sukces widzę jako pokłosie pracy naszej Uczelni a w szczególności Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej. Amelia nie działa w próżni. Wie że liczymy na nią i że wspieramy ją w procesie zdobywania wiedzy. Z radością oczekuję na dalszy rozwój kariery naukowej Amelii - naszej studentki nr 1.

-WP: Sanocka Alma Mater to uczelnia bez wielkich tradycji i historii. Jednak twój przykład, a także innych studentów rozwijających swoje pasje i zainteresowania pokazuje, że dzięki wsparciu władz, nauczycieli akademickich i doskonale rozwiniętej bazie dydaktycznej można osiągnąć sukces. Jak Ty odbierasz naszą Uczelnie i co mogłabyś powiedzieć tym, którzy stoją przed wyborem szkoły wyższej?

AP: Masz rację Uczelnia w Sanoku nie należy do uniwersyteckich gigantów. Ale dzięki temu jest taka wyjątkowa. Mnie nigdy nie ciągnęło do wielkich miast i lubię moją rodzinną wioskę. Pomimo tego, że większość projektów i artykułów jest współrealizowanych z innymi jednostkami naukowymi to zawsze mogłam liczyć na wsparcie ze strony naszej uczelni. To w niej zrodziła się moja pasja, która zaowocowała tymi licznymi działaniami i w konsekwencji sukcesami. To w niej dostałam zielone światełko od władz uczelni.  Kiedy przychodziłam czy to do rektoratu czy innych pracowników i mówiłam że mam jakiś pomysł zawsze mogłam liczyć na pomoc. To w końcu dzięki dr. Szewczykowi zrodziły się marzenia i mocne postanowienia. Uczelnia w Sanoku daje wiele możliwości dla ludzi którzy chcą coś osiągnąć. To wszystko zależy od studenta. Jeżeli nie wzbudzi w sobie ciekawości świata, zainteresowań, nie będzie chciał rozwijać swoich pasji, to nawet uczelnia na światowym poziomie mu tego nie umożliwi.

WP: Czym jest dla Ciebie to stypendium.  Czy jest czymś więcej niż tylko kwotą 17000 zł, która zasili Twoje konto?

 1. Pieniądze są w życiu ważne, są z pewnością środkiem do realizacji marzeń i celów, ale jak głosi przysłowie szczęścia nie dają. Stypendium jest zdecydowanie czymś więcej…..począwszy od ogromnej satysfakcji, utwierdzenia się w przekonaniu, że idę w dobrym kierunku, że to co robię ma swoje odzwierciedlenie i efekty, skończywszy na miło spędzonym czasie na zakupach (uśmiech).
 2. Wracając do kwestii finansowych…czy już wiesz jak spożytkujesz niebagatelną kwotę pieniędzy?

AP: Pomysłów jest kilka, ale myślę, że zainwestuje je w siebie. W nadchodzącym roku jest organizowany zjazd lichenologów w odległej Brazylii. Jest wiele miejsc, które chciałabym zobaczyć i ….zbadać lichenologicznie. Otrzymane pieniądze z pewnością mi w tym pomogą.

WP:  Twoja praca inżynierska opierała się na badaniach prowadzonych na terenie sanockiego Skansenu , gdzie występuje duża różnorodność siedlisk porostów. Co będzie zatem tematem i motywem przewodnim pracy magisterskiej, którą z tego co wiem już piszesz i będziesz jej broniła w czerwcu?

-AP: Może jestem monotematyczna, ale jej tematem będą porosty. Ta dość wąska dziedzina jest bardzo interesująca i pomimo bardzo dobrego poznania wiąż kryje liczne tajemnice. Wraz z moim promotorem dr Rafałem Szymczykiem zajęliśmy się znaczeniem stref ochronnych granicznika płucnika dla zachowania bioróżnorodności porostów. Teren moich badań to ukochane Bieszczady – najbardziej dzikie ich fragmenty.

WP: Czy osoba młoda, tak zaangażowana naukowo w różnorakie projekty nie myśli już teraz o rozpoczęciu przewodu doktorskiego. Czy może jednak Twoja ścieżka rozwoju osobistego będzie przebiegała inaczej?

AP:  Szczerze nie wiem. Zawsze marzyłam o tym aby zrobić doktorat, dopytuje się często co i jak zrobić, aby być do tego przygotowaną, ale czas pokaże i wszystko zweryfikuje. Nie wiem czy już teraz jestem przygotowana mentalnie do tej ścieżki.

WP: Na zakończenie pytanie, które muszę zadać i o zadanie którego prosiło mnie parę osób. Czy Ty w ogóle posiadasz jakieś wady? Proszę o szczerą odpowiedź.

AP:  Myślę, że nie mamy tyle czasu aby wyliczyć je wszystkie.  Kiedy zaczyna się sezon to mama już wie, że córeczki w domu nie ma.  Wiosenno-letnio-jesienne obowiązki domowe czy prace w ogrodzie robię w tak zwanym międzyczasie.  Jednak pomimo wszystkich moich wad dostrzegam, że  prawdziwi przyjaciele to ci, którzy znając je, dalej z nami są. I nawet pomimo braku czasu, mojego gadulstwa, niepunktualności i wielu innych….udało mi się znaleźć prawdziwych przyjaciół i cały czas odnajduję nowych. Oznacza to, że z tymi moimi wadami nie jest wcale tak źle J

 1. Serdecznie dziękuję za rozmowę, jeszcze raz gratuluję przyznanego stypendium i w imieniu całej społeczności akademickiej naszej uczelni u progu nowego roku życzę wielu sukcesów w życiu naukowym i osobistym.
 2. Dziękuję bardzo.
Czytaj dalej...

Mikołajkowy Koncert Charytatywny dla Dawida!

      6 grudnia 2019 (piątek) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Dawida Radziejewskiego. Początek koncertu o godzinie 16:00 w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego sanockiej Uczelni.

       Dawid uległ wypadkowi samochodowemu w wyniku którego doznał wielonarządowych uszkodzeń ciała, w tym rdzenia kręgowego, co spowodowało paraliż od odcinka piersiowego w dół. Potrzebne są pieniądze na rehabilitacje i niezbędny sprzęt dla Dawida. Podczas koncertu zaplanowano wiele atrakcji, wśród których znajdą się m.in: występy artystyczne zespołów dziecięcych, zespołów ludowych jak i rozrywkowych. Ponadto odbędą się licytacje przedmiotów, a także voucherów na usługi, które podarowane zostały przez firmy wspierające rehabilitację Dawida.

 Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Przez cały czas trwania koncertu, na stacjonarnych stanowiskach, animatorki będą organizować czas i zabawy dla dzieci. Będzie również możliwość zrobienia zdjęcia ze Świętym Mikołajem, które wydrukowane będą na miejscu i staną się świetną pamiątką dla najmłodszych. Na miejscu do kupienia również będą ciastka oraz kawa i herbata dla gości. Kolejną z przygotowanych atrakcji będzie pokaz strażacki, w którym jednostki OSP i PSP przeprowadzą akcje ratunkową poszkodowanych, uwięzionych w samochodzie.

Koncertowi towarzyszyła będzie także akcja „Misie ratownisie”, której celem jest zebranie, a następnie przekazanie pluszaków do jednostek Straży Pożarnych, zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb, aby były one wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach!

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w akcję pomocy Dawidowi włącza się także MOSiR Sanok. 7 grudnia w ramach akcji „Pływamy dla Dawida” dwugodzinną wejściówką na sanocki basen będą datki wrzucane do puszek wolontariuszy. Także ślizgawka w ARENIE Sanok „Nie zostawmy Dawida na lodzie” której termin jeszcze nie został ustalony  odbędzie się na takich samych zasadach.

Organizatorem wydarzenia są: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Fundacja Czas Nadziei oraz MOSiR Sanok.

Akcja została objęta patronatem honorowym Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego,  Burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, Burmistrza Miasta Leska Adama Snarskiego, Burmistrza Miasta Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku prof. ucz. dr hab. Elżbiety Cipory.

Wydarzenie jest sponsorowane przez drukarnię Piast - Kołodziej, Restaurację Finezja oraz SanCar. Do zobaczenia 6 grudnia! Nie może Cię z nami zabraknąć!

Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w wydarzeniu zachęcamy do wpłat na subkonta Dawida w Fundacji Czas Nadziei.

Fundacja Czas Nadziei Nazwa rachunku: Dawid Radziejewski

Nr rachunku: PBSBANK 78 8642 1184 2018 0037 4228 0031

100 % wpłat na konto zostanie przekazanych dla Dawida!  

Czytaj dalej...

Rok akademicki Małego Żaka

       23 października br., w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz czwarty zainaugurowano rok akademicki w Akademii Małego Żaka i Akademii Małego Żaka „Plus”.

W uroczystej inauguracji, którą rozpoczęło odśpiewanie hymnu w wykonaniu tegorocznej studentki AMŻ „PLUS” Magdaleny Rąpały udział wzięły władze uczelni z Rektor prof. dr hab. Elżbietą Ciporą, Prorektor ds. dydaktyki dr Magdaleną Konieczny, Prorektor ds. rozwoju i nauki dr Grażyną Rogalą-Pawelczyk i Kanclerzem Lesławem Siedleckim na czele. Nie zabrakło także członków senatu uczelni, dyrektorów i kierowników instytutów oraz dorosłych studentów.

Jednak przede wszystkim nie mogło zabraknąć tych, którzy byli głównymi aktorami uroczystości, a więc młodych studentów, którzy tego dnia rozpoczynali nową życiową przygodę z Akademią Małego Żaka oraz kontynuowały naukę w Akademii Małego Żaka „Plus”

Na twarzach małych żaków już od samego początku rysował się uśmiech. Niektórym towarzyszyło także poczucie niepewności, bowiem to dla nich nowy zupełnie nieznany etap życia. Jednak już po pierwszych chwilach inauguracji ta niepewność przerodziła się w przeświadczenie, że na sanockiej uczelni przeżyją piękną przygodę.

W przeświadczeniu tym utrzymała wszystkich Pani Rektor, która w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślała, jak duże znaczenie w funkcjonowaniu sanockiej uczelni pełni Akademia Małego Żaka i mali studenci oraz jak duży jest jej wpływ na promocję sanockiej Alma Mater.

Z rąk Pani Rektor najmłodsi żacy otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie uprawniające do studiowania. Swoje zaświadczenia otrzymały także dzieci kontynuujące swoją przygodę z sanocką uczelnią w „Akademii Małego Żaka „Plus”.

Dopełnieniem uroczystej inauguracji była cześć artystyczna w której wystąpiły absolwentki AMŻ i AMŻ „Plus” - Nikola Knurek, która pięknie zaśpiewała piosenkę Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat” oraz Laura Pietryka, która wspólnie z nauczycielem akademickim uczelni Robert Handermander wykonała m.in.: „Rybaka”, „Oliviera”, Etiudę dla dzieci” oraz „Dla Laury”. Zwieńczeniem jej koncertu był utwór Suity Albeniza pt; „Asturias” przygotowany na konkurs pianistyczny w Barcelonie, w którym Laura wkrótce wystąpi.

Przed studentami AMŻ bardzo ciekawy i interesujący rok akademicki. Przejdą oni przez wszystkie instytuty i kierunki sanockiej uczelni. Zdobędą wiedzę, która w wielu przypadkach przyda im się nie tylko w młodym ale i dorosłym życiu. Natomiast studenci AMŻ „Plus” będą kontynuowali swoją przygodę z uczelnią, a poprzez przygotowane zajęcia będą rozwijały swoje umiejętności i ogląd na otaczający je świat.

Życzymy im powodzenia i wytrwałości! 

Wojciech Pajestka

Czytaj dalej...

Za dwa lata Uczelnia będzie miała własne Centrum Symulacji Medycznej

       W Sali Senackiej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dokonano historycznego dla sanockiej Alma Mater aktu podpisania umowy na budowę Centrum Symulacji Medycznej. Historycznego, bowiem to największa inwestycja w blisko 20 letniej historii szkoły. Inwestycja warta blisko 35 mln złotych.

      Przetarg na budowę CSM wgrało konsorcjum 3 firm: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie, ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie, GEO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku . Umowę podpisali w imieniu Uczelni JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Cipora natomiast ze strony wykonawcy. Marta Włodyka – Prezes Zarządu REMBUD Sp. z o.o. i Tomasza Wojtyna – Z-ca Prezesa Zarządu REMBUD Sp. z o.o.

W Centrum Symulacji Medycznej w specjalnie zaaranżowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, studenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne będą nabywać  praktyczne umiejętności zawodowe.  Obiekt będzie także posiadał zaplecze hotelowe. Zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwszą połowę 2021 roku.

 Wojciech Pajestka

Czytaj dalej...

Gaudeamus Igitur w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

       1 października br. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz dziewiętnasty rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2019/2020. Okazja była szczególna bowiem po raz pierwszy inauguracja odbyła się po zmianie nazwy Uczelni. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naukę w nowym roku akademickim rozpoczęło blisko 1300 studentów, w tym  rekordowa liczba prawie 600 studentów pierwszego roku.

      Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego. Mszy świętej przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. proboszcz Roman Froń. Istotnym elementem mszy było poświęcenie nowego sztandaru Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości  w asyście Orkiestry Dętej PGNiG Oddział w Sanoku pod dyrekcją Grzegorza Mroczkowskiego przeszli do Centrum Sportowo-Dydaktycznego. Aula CSD wypełniła się do ostatniego miejsca. Licznie  zgromadzonych gości przywitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Cipora. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Pani Rektor podsumowując miniony rok akademicki oraz wyzwania na przyszłość podkreślała:

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku kształci studentów wyłącznie na kierunkach studiów o profilu praktycznym, na którym istotnym elementem jest nauka zawodu odbywająca się w naturalnych warunkach pracy. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 miesięcy, a na studiach drugiego stopnia 3 miesiące. Realizacja takiego programu kształcenia nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. z przedsiębiorstwami, firmami i podmiotami leczniczymi. Serdecznie dziękuję prezesom, dyrektorom, właścicielom firm i spółek, wszystkim osobom zarządzającym w różnych sektorach i branżach za ogromną życzliwość, współpracę i wsparcie w realizacji procesu dydaktycznego. Wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom życzę satysfakcji ze wspólnie podejmowanych inicjatyw i pomyślności w ich realizacji. Dziękuję Państwu za wkład wniesiony w rozwój Uczelni.

W dalszej cześci przemówienia Pani Rektor zwróciła się do studentów rozpoczynających naukę w Uczelni oraz do wszystkich pracowników:

Drodzy Studenci Pierwszego Roku, witam Was szczególnie serdecznie w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Życzę Państwu, aby okres studiów był dla Was wyjątkowym czasem, który wykorzystacie w pełni - na naukę oraz na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i pomnażanie talentów. Okres studiów niech będzie dla Was czasem nie tylko przygody intelektualnej, ale również okazją do poznawania świata, zdobywania doświadczeń i zawierania nowych przyjaźni.Pracownikom i wszystkim Studentom życzę udanego roku akademickiego 2019/2020, zdrowia, satysfakcji z pracy i studiów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz powodzenia w życiu osobistym. 

Po przemówieniu inauguracyjnym list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina skierowany na ręce Pani Rektor odczytała Pani Dorota Łukaszyk – przedstawiciel Ministra.

Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w sanockiej Uczelni. Akt ślubowania odczytała Prorektor ds. dydaktyki dr Magdalena Konieczny, a Pani Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjęła reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W wystąpieniach zaproszonych gości wszyscy zgodnie podkreślali jak wielkie znaczenie w funkcjonowaniu społeczności miasta, powiatu, województwa odgrywa sanocka Alma Mater. Składali na ręce Pani Rektor podziękowania za trud i pracę wkładaną w rozwój uczelni.

W imieniu studentów głos zabrała Amelia Piegdoń studentka 2 roku studiów mgr na kierunku "gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych".

Wykład inauguracyjny pt: „Leczenie ortopedyczne chorych z artropatią hemofilową stawów” wygłosił prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela Kierownika Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ nauczyciela akademickiego Uczelni dr Moniki Brewczak, która przeniosła zgromadzonych w świat muzyki filmowej Ennio Morricone. 

Inauguracja roku akademickiego to już historia. Przed nami rok szczególny, zwłaszcza, że naukę na I roku studiów rozpocznie rekordowa liczba studentów oraz ruszy budowa największej inwestycji w historii Uczelni – Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycji wartej blisko 35 mln złotych. (materiał nadesłany)

Od Redakcji, Jak zauważają czytelnicy portalu, dość dokładnie trzymamy się granic regionu którego wydarzenia i ludzi opisujemy, reklamujemy na portalu. Zostaliśmy zaproszeni do grona Partnerów  Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (dotychczasowy PWSZ) - stąd na portalu zakładka uczelniana i wiadomości oraz wydarzenia ze  studenckiego środowiska Grodkowego.

Czytaj dalej...

„Od Dostojewskiego do Jerofiejewa”. IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Literatury Rosyjskiej

W imieniu organizatorów - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Sanoku oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku - już dziś serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Literatury Rosyjskiej „Od Dostojewskiego do Jerofiejewa”, który odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Galerii "De" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Szczegóły nt. konkursu - regulamin i karta zgłoszeniowa – do pobrania tu:  https://pwsz-sanok.edu.pl/aktualnosci/iv-wojewodzki-konkurs-recytatorski-literatury-rosyjskiej-od-dostojewskiego-do-jerofiejewa-478.html

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne