Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Pierwsze absolutoria dla wójtów gmin

fot. UG Jasienica Ros.i UG Dydnia fot. UG Jasienica Ros.i UG Dydnia

    Na sesji  16 czerwca 2023 r. Rada Gminy Domaradz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2022 r, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Domaradz, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Wójtowi Gminy Domaradz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2022 rok. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy radni jednogłośnie głosowali  za udzieleniem Wójtowi Gminy Domaradz Janowi Kędrze wotum zaufania za rok 2022. (Tomasz Bober)

-------------------------------------------------

15 czerwca br. na XLII Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej radni jednomyślnie udzielili Wójt Gminy Urszuli Brzuszek wotum zaufania oraz absolutorium. Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych w roku, podczas której  Rada Gminy dokonuje oceny prowadzonych przez organ wykonawczy działań. Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie gminy za rok 2022, w trakcie której radni bardzo pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójta Gminy Jasienica Rosielna, podkreślając przede wszystkim skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki którym w gminie realizowane są wielomilionowe inwestycje.

Z kolei przed głosowaniem nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania zeszłorocznej uchwały budżetowej, do którego żadnych zastrzeżeń nie miała także Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krośnie. (UG Jasienica Ros.)

------------------------

22 czerwca 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Dydnia, podczas której dyskutowano nad Raportem o stanie Gminy Dydnia za 2022 rok, zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok i niemal jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym udzielono absolutorium wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń. Sesja rozpoczęła się zaprzysiężeniem nowej radnej gminy Dydnia Gabrieli Wójtowicz, która objęła tę funkcję po wygaśnięciu mandatu radnego, po śmierci śp. Grzegorza Wójcika. Radna, w obecności władz gminy, radnych oraz mieszkańców gminy oglądających internetową transmisję sesji, złożyła uroczyste ślubowanie: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wójt Alicja Pocałuń oraz przewodniczący rady Piotr Szul pogratulowali nowej radnej objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, życząc powodzenia i owocnej współpracy.18 czerwca 2023 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia w okręgu wyborczym nr 2  – Dydnia. Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że zarejestrowany został tylko jeden kandydat. Radną została Gabriela Wójtowicz z listy nr 1 KWW Normalność.  Nowa radna została członkiem komisji rewizyjnej.

Następnie odbyła się dyskusja nad raportem o stanie gminy Dydnia za 2022 r. O najważniejszych inwestycjach i zrealizowanych działaniach powiedziała wójt Alicja Pocałuń. W sprawie raportu głos zabrali także radni. Wójt gminy otrzymała wotum zaufania 8 głosami za, przy 5 wstrzymujących się.Wotum zaufania oznacza akceptację rady wobec działalności wójt, realizowanych programów, polityk i strategii, natomiast absolutorium odnosi się do poprawności wykonania budżetu w roku poprzedzającym.

Od 2019 roku, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójtowie gmin zobowiązani są w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie raport o stanie gminy za ubiegły rok. Skarbnik gminy Anna Stachyrak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Zaprezentowano uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ws. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Kulon odczytał opinię o wykonaniu budżetu w 2022 r.

Następnie radni procedowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Na koniec wójt podziękowała radnym i współpracownikom za udzielone absolutorium i wotum zaufania oraz współpracę. (Emilia Trześniowska)

Ostatnio zmienianyśroda, 13 wrzesień 2023 13:52
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne