Menu
Dzisiaj jest: 20 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Jak powstał alfabet?!

Jak powstał alfabet?!

Stały układ znaków pisarskich w alfabecie, którego uczymy się już przedszkolu a następnie w pierwszym roku nauki szkolnej wydaje się tak ściśle związany z naszym systemem pisma, że trudno uwierzyć, że minęły wieki całe od jego uformowania. Stało się to zanim Grecy ustalili porządek liter utrzymujący się z niewielkimi wa­riantami aż po dzień dzisiejszy. Wi­docznie ani nauka szkolna, ani potrzeby życia nie narzucały takie­go zabiegu. Dokonano tego dopiero w końcu IV bądź na począt­ku III w. p.n.e. w Aleksandrii. Cho­ciaż nie wiemy dokładnie ani kto, ani kiedy ułożył litery w akcepto­wanym następnie określonym po­rządku, domyślać się można co wpłynęło na przyjęcie tego po­mysłu. Nasunąć się on musiał w cza­sie żmudnych prac nad uporządko­waniem ogromnej liczby zwojów w Bibliotece Aleksandryjskiej i przy sporządzaniu jej katalogów. Rów­nież potrzeby administracji dykto­wały podobne rozwiązanie. Grecy w Egipcie znaleźli się bowiem w sy­tuacji nowej, zdecydowanie odmien­nej od tej, która istniała w niewiel­kich państwach miastach Hellady. Rozwinięty aparat biurokratyczny, kierujący w znacznym stopniu gos­podarką, rozbudowany system fis­kalny wymagały od helleńskich urzędników nowego sposobu działa­nia i nowego stylu pracy. Prowadze­nie bardzo szczegółowej dokumen­tacji administracyjnej ułatwiało przyjęcie uczonego wynalazku. Wy­obraźmy sobie bowiem kłopoty pisarzy, którym polecono odnalezie­nie pewnych nazwisk w długich listach, obejmujących tysiące płatni­ków, a ułożonych w dowolny sposób.

Potrzebę ułożenia liter w alfa­becie odczuwali też z pewnością uczeni powołujący do życia właśnie w tej epoce nową dziedzinę wiedzy a mianowicie filologię. Zajmując się wszechstronnym objaśnieniem tek­stów literackich, badali w pierw­szym rzędzie ich słownictwo, ze­stawiali znaczenie różnych termi­nów, układali listy nazw geograficz­nych, imion własnych pojawiają­cych się w dziełach dawnych poetów, na czele z czytywanym powszechnie, a trudnym do zrozumienia z racji archaizmu języka - Homerem. Lek­sykony musiały mieć stały porządek pozwalający na szybkie uzyskanie potrzebnej informacji, inaczej nie byłyby w stanie spełniać swoich funkcji. Nie od razu przyzwyczajono się do konsekwentnego posługiwania się porządkiem alfabetycznym, któ­ry przyjmował się powoli i z opo­rami. Najpierw brano pod uwagę tylko pierwszą literę, a z czasem dwie następne. Pełne zwycięstwo układu alfabetycznego nastąpiło już w czasach średniowiecznych, poczy­nając od XII w. W świecie dzisiej­szym jego panowanie jest powszech­ne, choć chińskich hieroglifów, nie da się ułożyć w ten sposób, a co dopiero zrozumieć coś takiego:

波兰位于欧洲中部,西与德国为邻,南与捷克、斯洛伐克接壤,东邻俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰,北濒波罗的海。

co oznacza że „Polska położona jest w Europie Środkowej, na zachodzie sąsiaduje z Niemcami, na południu - z Czechami i Słowacją, na wschodzie z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, a od północy przylega do Morza Bałtyckiego.

JWW

 

Podpisy pod zdjęciami

 

1. Fragment długiego zwoju papirusowego zawierającego tekst podręcznika dla dzieci przystępujących do nauki czytania i pisania. Na naszym zdjęciu widać kolumny sylab. Układ tego podręcznika wskazuje na przyjęcie porządku alfabetycznego. Papirus pochodzi z ostatniego ćwierćwiecza III w.p.n.e., napisany został z pew­nością przez zawodowego kopistę.

2.alfabet hebrajski - stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i ladino, wywodzący się z alfabetu aramejskiego, a pośrednio z egipskich hieroglifów. Składa się z 22 znaków, a w przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego nie rozróżnia się w nim liter małych i wielkich. Kierunek pisma: od prawej do lewej.

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne